Intrekking licentie Norkring (aanbieden van een televisieomroepnetwerk – pakket 7/frequentiekanaal 10).

Korte samenvatting van de beslissing:

Wat vooraf ging:

Bij de eerdere beslissing 2019/015 heeft de VRM de klacht tegen NV Norkring België NV ontvankelijke en grond verklaard. De klacht had betrekking op de niet-naleving van artikel 28 van het besluit van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de voorwaarden en procedure voor het verkrijgen van een licentie voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijbehorende zendvergunning (‘het Procedurebesluit) door het niet (tijdig) in gebruik nemen voor digitale televisie-uitzendingen van pakket 7 (bestaande uit frequentiekanaal 10) dat deel is van de licentie voor het aanbieden van een televisieomroepnetwerk door de VRM toegekend aan Norkring. Norkring werd bij deze beslissing een regularisatietermijn opgelegd.

Bij beslissing 2019/043 heeft de VRM opnieuw een inbreuk op artikel 28 van het Procedurebesluit vastgesteld bij Norkring. Norkring kreeg hierbij tot 31 juli 2020 om de toestand te regulariseren door aan alle voorschriften te voldoen.

Beoordeling door de VRM:

Norkring zendt via frequentiekanaal 10 sinds september 2019 twee omroepprogramma’s, aangeboden door de M7 Group, uit vanop de enige zendlocatie te Sint-Pieters-Leeuw. De feitelijke situatie is dus dezelfde gebleven als op het ogenblik dat de beslissing 2019/043 werd genomen. Norkring heeft aldus geen enkele actie ondernomen om iets te wijzigen aan de situatie sinds de ingebrekestelling bij beslissing 2019/043.

Het verweer van Norkring dat de regelgeving geen verplichtingen zou opleggen inzake het territoriaal gebruik van frequentiekanaal 10, wordt door de VRM opnieuw niet bijgetreden.
Zo herneemt het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008 wat in het digitaal frequentieplan is voorgeschreven wat betreft de pakketten waarvoor de licentie geldt en waarbij het theoretisch beoogd gebied van elk pakket aldus duidelijk wordt beschreven. Voor pakket 7, bestaande uit frequentiekanaal 10, wordt als theoretisch beoogd gebied het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bepaald.
Het Procedurebesluit definieert in artikel 1,6°, een licentie als “de vergunning voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk voor een specifiek pakket van frequentieblokken of frequentiekanalen, voor de bediening van een theoretisch beoogd gebied”. Hieruit blijkt ontegensprekelijk dat met een licentie het theoretisch beoogd gebied van een frequentieblok of frequentiekanaal moet worden bediend. De regelgeving legt dus wel degelijk verplichtingen inzake territoriaal gebruik op.

Volgens de VRM is het duidelijk dat één antenne met een straal van zestig kilometer rond Sint-Pieters-Leeuw niet voldoende is om een volledig zendbereik van het theoretisch beoogd gebied van frequentiekanaal 10 te bekomen.

Frequenties, ook digitale frequenties, zijn een schaars goed dat efficiënt gebruikt moet worden. Norkring brengt geen enkel concreet element aan waaruit zou kunnen blijken dat ze de nodige inspanningen levert om alsnog met frequentiekanaal 10 een business-case uit te bouwen noch dat ze op korte termijn met uitzendingen in HD zou starten. Dit terwijl de licentie al dateert van 2009 en de enige zendvergunning van 2017.
De VRM meent dat Norkring destijds een optimistische business-case heeft ingediend terwijl de markt intussen niet meer toelaat om meer te doen dan wat momenteel door Norkring wordt aangeboden. Nochtans was duidelijk dat de licentie een geldigheidsduur van 15 jaar had.

De VRM besluit dat Norkring tot op heden geen daadwerkelijk gebruik aantoon van frequentiekanaal 10.

In het verleden werd Norkring reeds tweemaal in gebreke gesteld en daarbij werd telkens een regularisatietermijn opgelegd. Bij deze derde schending acht de VRM een nieuwe regularisatermijn niet meer nuttig nu Norkring zelf aanvoert geen business-case meer te hebben voor frequentiekanaal 10 en geen verdere acties meer onderneemt.

De VRM trekt dan ook licentie voor het aanbieden van een televisieomroepnetwerk, verleend op 22 juni 2009 aan Norkring België NV, in voor wat betreft pakket 7/frequentiekanaal 10.


Op de hoogte blijven van het nieuws van de VRM?

Twitterwww.twitter.com/vrmmedia
Whatsapp-verzendlijst: +32 492 13 07 03 (voeg VRM toe aan het adresboek in je smartphone en stuur in Whatsapp een bericht met 'naam voornaam, inschrijving'
LinkedinOnze Linkedin-pagina kan bereikt worden via deze link.
Facebook: Onze Facebook-pagina kan bereikt worden via deze link.
Of schrijf in op onze nieuwsbrief 

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

28° omroepprogramma: het geheel van programma's en alle additioneel meegestuurde informatie dat door een omroeporganisatie op basis van een programmaschema wordt aangeboden onder een merk of een titel."

"De aanbieder van een etheromroepnetwerk gebruikt de digitale capaciteit van zijn netwerk om omroepprogramma's uit te zenden."

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

"Licentiehouders die het hen toegekende pakket van frequentieblokken of de hen toegekende individuele of gegroepeerde frequentiekanalen niet in gebruik nemen binnen twee jaar na verwerving kunnen hun licentie verliezen overeenkomstig artikel 29."

"De Regulator kan de licentie voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk schorsen of intrekken als de licentiehouder zich herhaaldelijk niet houdt aan de bepalingen van het Mediadecreet of van dit besluit.

De schorsing of de intrekking wordt steeds voorafgegaan door een ingebrekestelling vanwege de algemene kamer die het omroepnetwerk de kans biedt aan alle voorschriften te voldoen. Het omroepnetwerk beschikt over dertig dagen om de toestand te regulariseren. Die termijn kan door de algemene kamer worden verlengd, naar gelang de vastgestelde inbreuk.

Op zijn verzoek wordt het omroepnetwerk gehoord."

Partij 1:
On Tower Netherlands 6 B.V. (voorheen Broadcast Technology & Development BV)
Partij 2:
Norkring België NV
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 januari 2021
Beslissingsnummer:
2021-001
Type procedure:
Klacht