Intrekking erkenning GCV EKW Media (Wuustwezel 107.2 FM en Essen 105.5 FM)

Korte samenvatting van de beslissing:

Overzicht van de feiten:

GCV EKW Media werd bij ministerieel besluit van 25 november 2019 erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 060 – Essen [105.5 FM] en Wuustwezel [107.2 FM]. Zij werd erkend voor een termijn van 9 jaar.

GCV EKW Media diende uiterlijk op 25 november 2020 uit te zenden.

De onderzoekscel van de VRM heeft op 5 januari 2021 een eerste keer vastgesteld dat de lokale radio-omroeporganisatie enkel te Essen [105.5 FM] uitzendingen verzorgde, ook al beschikte zij sedert 21 augustus 2020 over zendvergunningen voor beide frequenties.

Tijdens controles van de onderzoekscel van de VRM op 2 april en 18 mei 2021 blijkt dat deze situatie onveranderd is.

Op 31 mei 2021 ontvangt de VRM van GCV EKW Media een aanvraag tot wijziging van de zendvergunning voor Wuustwezel [107.2 FM], met het oog op een verhuis van zendlocatie. Deze aanvraag kan echter niet worden behandeld, aangezien de maatschappelijke zetel die werd vermeld was doorgehaald en GCV EKW Media dus niet langer beschikte over een rechtsgeldig adres van maatschappelijke zetel (zie beslissing 2021/038). Dit blijft tot op heden het geval.

Bij controles van de onderzoekscel van de VRM op 30 november en 3 december 2021 blijkt dat de situatie wat betreft Wuustwezel [107.2 FM] ongewijzigd is gebleven en op deze frequentie nog steeds geen uitzendingen worden verzorgd. Bijkomend wordt vastgesteld dat er ook op de frequentie te Essen [105.5 FM] niet langer uitzendingen plaatsvinden. Er is volgens de onderzoekscel van de VRM enkel een testsignaal. Ook op RDS wordt niets waargenomen. 

Beoordeling door de VRM:

Lokale radio-omroeporganisaties hebben tot taak, nadat ze hun erkenning hebben ontvangen, om een verscheidenheid van programma’s te brengen en in FM uit te zenden voor het toegewezen verzorgingsgebied, gebruikmakend van de hen toegewezen zendmogelijkheden.

In geval het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, wordt uitdrukkelijk bepaald dat de algemene kamer van de VRM de erkenning van een lokale radio-omroeporganisatie kan schorsen of intrekken.

Een lokale radio-omroeporganisatie stelt zich met name na het verstrijken van één jaar vanaf de ingangsdatum van de erkenning bloot aan ambtshalve intrekking van haar erkenning door de VRM.

Een intrekking moet evenwel altijd worden voorafgegaan door een ingebrekestelling die de omroeporganisatie de kans biedt aan alle voorschriften te voldoen en waarbij zij over een regularisatietermijn van ten minste een maand dient te beschikken.

Uit de verschillende vaststellingen van de onderzoekscel van de VRM is gebleken dat GCV EKW Media tot op heden geen gebruik maakt van de haar toegewezen zendmogelijkheden te Wuustwezel [107.2 FM], wat niet betwist wordt GCV EKW Media.

Sedert haar erkenning op 25 november 2019 zijn er reeds twee jaar verstreken zonder dat GCV EKW Media is overgegaan tot het verzorgen van uitzendingen op Wuustwezel [107.2 FM], ook al beschikte zij sinds 21 augustus 2020 over een zendvergunning hiervoor.

De VRM heeft GCV EKW Media vervolgens veelvuldig gewezen op de uitzendverplichtingen die gepaard gaan met een erkenning als lokale radio-omroeporganisatie. De VRM besluit dat GCV EKW Media geen elementen meer aanbrengt die de VRM ervan zouden kunnen overtuigen dat zij alsnog op korte termijn blijvend aan haar decretale uitzendverplichtingen zou kunnen voldoen.

De VRM besluit dan ook om de erkenning van GCV EWK Media als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 060 – Essen [105.5 FM] en Wuustwezel [107.2 FM] in te trekken.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
GCV EKW MEDIA
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 27 januari 2022
Beslissingsnummer:
2021-045
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek