VRM legt GCV EKW Media een administratieve geldboete op van 750 euro (ontbreken adres maatschappelijke zetel)

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM ontvangt op 31 mei 2021 van GCV EKW Media een aanvraag tot wijziging van de zendvergunning voor Wuustwezel [107.2 FM], met het oog op een verhuis van zendlocatie. De lokale radio-omroeporganisatie GCV EKW Media is bij ministerieel besluit van 25 november 2019 erkend voor Frequentiepakket 060 – Essen [105.5 FM] en Wuustwezel [107.2 FM].

De maatschappelijke zetel die op de aanvraag wordt vermeld, is echter doorgehaald. De aanvraag kan dus niet worden behandeld, aangezien GCV EKW Media niet langer beschikt over een rechtsgeldig adres van maatschappelijke zetel.

Uit de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen blijkt dat het adres van de maatschappelijke zetel Limburgstraat 49 te 2020 Antwerpen, sedert 14 februari 2020 werd doorgehaald.

Sedert de doorhaling van het adres van de maatschappelijke zetel in de Limburgstraat 49 te 2020 Antwerpen blijkt uit geen enkele publicatie of uit geen enkel formeel document dat GCV EKW Media een ander adres heeft gekozen als maatschappelijke zetel.

Op 22 juni 2021 legt de onderzoekscel van de VRM een onderzoeksrapport voor aangaande het sinds 14 februari 2020 ontbreken van de maatschappelijke zetel bij lokale radio-omroeporganisatie GCV EKW Media. Dit wordt door GCV EKW Media niet betwist.

GCV EKW Media begaat meerder inbreuken. Zij schendt artikel 146, § 2, laatste lid, van het Mediadecreet, door de VRM niet op de hoogte te hebben gebracht van enige wijziging met betrekking tot het adres van de maatschappelijke zetel, vastgelegd in de statuten. GCV EKW Media schendt ook artikel 234, tweede lid, van het Mediadecreet, door een gebrek aan medewerking met de VRM, die daar veelvuldig om heeft gevraagd. Ten slotte schendt GCV EKW Media ook artikel 1, 1°, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2003, doordat haar huidige zendvergunningen niet de correcte adresgegevens bevatten.

Bovendien kan de VRM geen gevolg geven aan de aanvraag van GCV EKW Media tot wijziging van de zendvergunning voor de frequentie [107.2 FM] te Wuustwezel, zolang zij in gebreke blijft om een rechtsgeldig adres van maatschappelijke zetel aan de VRM voor te leggen. GCV EKW Media zendt immers nog steeds niet uit op de frequentie [107.2 FM] te Wuustwezel (zie beslissing 2021/037 met betrekking tot het niet aanwenden van de zendmogelijkheden).

Bij het bepalen van de sanctie houdt de algemene kamer van de VRM er enerzijds rekening mee dat een gebrek aan medewerking en het niet verschaffen van correcte informatie ernstige inbreuken betreffen. Ze brengen niet alleen het uitoefenen van de taken van de VRM in het gedrang, maar uiteindelijk ook de transparantie van het audio(visuele) landschap en in voorliggend geval de optimale invulling van het frequentieplan.

Anderzijds houdt de VRM ook rekening met het gegeven dat GCV EKW Media op basis van het rekeningafschrift dat zij voorlegt (een document dat aangeeft dat op 25 juni 2021 166,98 euro werd overgeschreven op de rekening van het Belgisch Staatsblad), toch stappen lijkt te hebben ondernomen om het probleem van de maatschappelijke zetel te verhelpen.

De algemene kamer van de VRM besluit dan ook een administratieve geldboete van 750 euro op te leggen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
GCV EKW MEDIA
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 3 november 2021
Beslissingsnummer:
2021-038
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek