VRM legt AVS 3.000 euro boete op (sponsoring - productplaatsing)

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties (26 oktober 2019, 16u-19u), waaronder AVS.

Tijdens de onderzochte periode wordt drie maal een sponsorboodschap uitgezonden die geen sponsoridentificatie bevat. AVS begaat hiermee een inbreuk op artikel 91, 3°, van het Mediadecreet.

Het programma 'Living Plus Make Over' (duurtijd ongeveer 21 minuten) wordt tijdens de onderzochte periode drie maal uitgezonden. AVS geeft de aanwezigheid van productplaatsing in het programma aan door het tonen van het PP-logo bij de aanvang en het einde ervan. Het onderwerp van het programa is de make-over van een persoon die daarvoor verschillende lokale handelszaken bezoekt. 

Het opzet van dit make-over-programma drijft op de medewerking van de betrokken handelszaken (kledingwinkel, optiek, schoonheidsinstituut, kapster). Voor alle handelszaken blijft de aandacht binnen de perken en haalt het promotioneel karakter van het programmaonderdeel niet de bovenhand op het redactioneel karakter. Dit is echter niet het geval voor het programmaonderdeel over het bezoek aan het schoonheidsinstituut, waarin niet enkel de aandacht wordt gevestigd op de handelszaak zelf, maar ook op de specifieke producten en behandelingen die er worden gebruikt en aangeboden. De kandidate is in de wolken met de luxueuze schoonheidsbehandeling die haar (kosteloos) te beurt valt en spreekt dit meermaals prijzend uit. Ook de zaakvoerster laat de mogelijkheid niet onbenut om de behandeling en de producten die zij aanbiedt voor te stellen en aan te prijzen op een professionele en promotioneel gunstige manier. Dit wordt ook visueel ondersteund door beelden van de aangeboden producten.

De VRM is van oordeel dat er sprake is van overmatige aandacht en specifieke aanprijzing. AVS begaat dan ook een inbreuk op artikel 100, § 1, 2° en 3°, van het Mediadecreet bij de uitzending van 'Living Plus Make Over' tijdens de onderzochte periode.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat dergelijke inbreuken niet voor het eerst bij AVS worden vastgesteld. De VRM besluit een administratieve geldboete van 3.000 euro op te leggen.

 

Mediadecreet

Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: [...]

3° de kijkers en de luisteraars worden duidelijk gewezen op het bestaan van een sponsoringovereenkomst. Gesponsorde programma's of teletekstpagina's worden duidelijk als zodanig gekenmerkt door in het begin, tijdens en/of op het einde van het programma of het programmaonderdeel of teletekstpagina's op passende wijze de naam en/of het logo en/of een ander symbool van de sponsor, zoals een verwijzing naar zijn product(en) of dienst(en) of een onderscheidingsteken daarvan, te vermelden.

“Productplaatsing is toegestaan ten aanzien van :

1° het opnemen of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk tegen betaling. In voorkomend geval is productplaatsing enkel toegestaan in (televisie)films, series, sportprogramma’s en lichte amusementsprogramma’s, met uitzondering van kinderprogramma’s;

2° goederen of diensten die gratis worden geleverd, zoals productiehulp en prijzen, met het oog op de opneming ervan in een programma. In voorkomend geval is productplaatsing toegestaan in alle soorten programma’s, behoudens in alle kinderprogramma’s van de openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Regering kan dit verbod uitbreiden tot de kinderprogramma’s van de andere omroeporganisaties."

‘De programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden:

1° de inhoud en, in geval van lineaire uitzendingen, de programmering ervan, worden nooit dusdanig beïnvloed dat de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen;

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht;

4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid om verwarring bij de kijkers te voorkomen. De Vlaamse Regering kan daarover nadere regels bepalen.’

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW AUDIO VIDEO STUDIO OOST-VLAAMSE TELEVISIE
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 24 februari 2020
Beslissingsnummer:
2020/004
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek