Niet conform de regelgeving uitzenden van sponsoring, VRM legt VTM 15.000 euro boete op

De VRM, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (16 januari 2020, 17u-23u), waaronder VTM.

De VRM is van oordeel dat enkele van de uitgezonden sponsorvermeldingen verder gaan dan het vermelden van een baseline of imago-ondersteunende boodschap. Een sponsorvermelding mag volgens het Mediadecreet promotionele elementen bevatten, maar deze mag niet rechtstreeks aanzetten tot consumptie, de boodschap moet zich op promotioneel vlak beperken tot het verhogen van naam-, merk- of productbekendheid. Anders dan bij reclame is terughoudendheid vereist bij deze vorm van commerciële communicatie.

De VRM dient steeds in concreto te beoordelen, op basis van het geheel van voorliggende feiten, of een sponsorvermelding al dan niet een rechtstreeks koopbevorderende boodschap bevat, wat volgens het Mediadecreet verboden is.

De VRM meent dat de betrokken sponsorvermeldingen verder gaan dan het geven van meer bekendheid aan een product of een imago-ondersteunende boodschap, waartoe een sponsorvermelding zich volgens het Mediadecreet dient te beperken.

Bij het bepalen van de sanctie kan de VRM niet voorbijgaan aan het meervoudige karakter van de inbreuken en aan het gegeven dat bij DPG Media reeds herhaaldelijk gelijkaardige inbreuken werden vastgesteld (die gesanctioneerd werden met een administratieve geldboete). De VRM besluit voor deze nieuwe inbreuken een administratieve geldboete van 15.000 euro op te leggen.

Mediadecreet

“ In dit decreet wordt verstaan onder :

5° commerciële communicatie : beelden of geluiden die dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, diensten of het imago van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten. Dergelijke beelden of geluiden vergezellen of maken deel uit van een programma, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of voor zelfpromotie. Vormen van commerciële communicatie zijn onder meer reclame, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing.”

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: [...]

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specifiek aan te prijzen;"

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV DPG MEDIA
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 1 april 2020
Beslissingsnummer:
2020-010
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek