Niet conform de regelgeving uitzenden van een sponsorboodschap: VRM legt VIJF boete op van 10.000 euro

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (22 mei 2020, 17u-23u), waaronder de uitzendingen van VIJF (NV SBS Belgium).

Tijdens de onderzochte periode worden sponsorboodschappen uitgezonden voor een webwinkel gespecialiseerd in onder meer inktpatronen, toners en kantoorartikelen. De sponsorboodschappen blijken niet in overeenstemming met de geldende regelgeving te zijn uitgezonden.Een sponsorvermelding mag dan ook niet rechtstreeks aanzetten tot consumptie en de boodschap moet zich op promotioneel vlak beperken tot het verhogen van naam-, merk- of productbekendheid. Anders dan bij reclame is terughoudendheid vereist bij deze vorm van commerciële communicatie.

De VRM dient steeds in concreto te beoordelen, op basis van het geheel van voorliggende feiten, of een sponsorvermelding al dan niet een rechtstreeks koopbevorderende boodschap bevat.

Door de specifieke verwijzing naar gunstige prijzen, zowel auditief als visueel, bevatten de sponsorvermeldingen een duidelijk promotioneel element dat rechtstreeks aanspoort tot consumptie. De inhoud van deze boodschap gaat dan ook duidelijk verder dan naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid geven.

Bij het bepalen van de sanctie stelt de VRM enerzijds vast dat SBS reeds bij een eerdere beslissing voor een soortgelijke inbreuk werd gesanctioneerd. Anderzijds houdt de VRM rekening met het beperkte marktaandeel van het omroepprogramma VIJF, waarop de betrokken sponsorvermeldingen zijn uitgezonden.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 10.000 euro op te leggen.

Mediadecreet

“ In dit decreet wordt verstaan onder :

5° commerciële communicatie : beelden of geluiden die dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, diensten of het imago van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten. Dergelijke beelden of geluiden vergezellen of maken deel uit van een programma, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of voor zelfpromotie. Vormen van commerciële communicatie zijn onder meer reclame, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing.”

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: [...]

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specifiek aan te prijzen;"

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 8 oktober 2020
Beslissingsnummer:
2020-028
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek