Boete van 10.000 euro voor DPG Media (Q2 - sponsorvermeldingen)

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (3 februari 2020, 16u-22u), waaronder Q2 (NV DPG MEDIA).

De VRM stelt vast dat er in het tijdsbestek verschillende sponsorvermeldingen worden uitgezonden.  Enkele van deze sponsorvermeldingen bevatten duidelijke promotionele elementen die aansporen tot consumptie.  De boodschap gaat dan ook verder dan het geven van meer bekendheid aan een product of een imago-ondersteunende boodschap waartoe een sponsorvermelding zich overeenkomstig het Mediadecreet dient te beperken.

Bij het bepalen van de sanctie kan de VRM niet voorbijgaan aan het meervoudige karakter van de inbreuken en aan het gegeven dat bij DPG Media reeds herhaaldelijk gelijkaardige inbreuken werden vastgesteld die telkens met een administratieve geldboete werden gesanctioneerd. 

De VRM besluit een administratieve geldboete van 10.000 euro op te leggen.

Mediadecreet

“ In dit decreet wordt verstaan onder :

5° commerciële communicatie : beelden of geluiden die dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, diensten of het imago van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten. Dergelijke beelden of geluiden vergezellen of maken deel uit van een programma, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of voor zelfpromotie. Vormen van commerciële communicatie zijn onder meer reclame, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing.”

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: [...]

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specifiek aan te prijzen;"

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV DPG Media
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 6 juli 2020
Beslissingsnummer:
2020-018
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek