BNL (frequentie Meerhout 106.7 FM): regularisatietermijn tegen uiterlijk 31 januari 2021

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM ontving op verschillende tijdstippen klachten, ingediend door VZW FamilyRadio Vlaanderen, tegen Vrije Brugse Radio Omroep (intussen gewijzigd in BV BNL Radio).

Bij VRM-beslissing 2020/032 heeft de VRM drie klachten bijeengebracht en samen behandeld.  BNL is daarbij in gebreke gesteld, naar aanleiding van de ongebruikte frequentie Meerhout 106.7 FM. BNL kreeg daarbij tot uiterlijk 31 oktober 2020 om aan alle voorschriften te voldoen en zo de toestand te regulariseren.

De huidige beslissing betreft de opvolging van deze situatie.

Bij de opvolging van VRM beslissing 2020/032 en in het kader van nieuwe klachten tegen BNL, voerde de onderzoekscel van de VRM meerdere luisteronderzoeken uit. Tussen 5 en 20 oktober 2020 stelde de onderzoekscel van de VRM reeds vast dat er (onder meer) nog steeds geen uitzendingen waren op de frequentie Meerhout 106.7 FM. Ook tijdens de periode 17 tot 19 november 2020 controleerde de onderzoekscel van de VRM specifiek de frequentie Meerhout 106.7 FM. De onderzoekscel stelt hierbij vast dat niet wordt uitgezonden op deze frequentie, althans niet vanop de vergunde zendlocatie en -mast. Er kan immers worden vastgesteld dat daar geen antenne of andere onderdelen aanwezig zijn. De situatie blijkt onveranderd in vergelijking met een eerder bezoek aan de zendmast in oktober.

Op de betreffende frequentie is niettemin toch een slechte ontvangst vast te stellen, met een beperkt zendbereik dat enkel een gedeelte van het aan BNL toegewezen zendgebied dekt.   

Aangezien de onderzoekscel vermoedde dat de zender uitzond vanop een andere locatie dan vergund, heeft zij het BIPT op 20 november 2020 verzocht om een bijkomend onderzoek uit te voeren naar de zendlocatie van BNL te Meerhout. Uit het onderzoek van het BIPT blijkt dat de zendinstallatie van BNL in Meerhout op een ander adres was gelokaliseerd. 

Beoordeling door de VRM:

Uit de vaststellingen van de onderzoekscel van de VRM en het BIPT blijkt dat BNL, na het verstrijken van de recentste regularisatietermijn, nog steeds geen uitzendingen verzorgt op de haar toegewezen frequentie Meerhout 106.7 FM vanop de haar toegewezen zendlocatie. BNL heeft bijgevolg opnieuw nagelaten om de toestand te regulariseren en aan alle voorschriften te voldoen. Zij is daarentegen met beperkt bereik beginnen uitzenden vanop een niet-vergunde locatie en verleende bovendien geen medewerking aan het BIPT voor het uitvoeren van controles.

Bij de beoordeling houdt de VRM rekening met het gegeven dat BNL met een groot verlies aan inkomsten te kampen heeft omwille van de coronacrisis, hetgeen de uitzendproblemen zou verklaren. BNL heeft daarbij aangegeven dat de geldproblemen tijdelijk zouden zijn, aangezien er aan concrete oplossingen worden gewerkt voor alternatieve inkomsten. BNL maakt zicht dan ook sterk binnenkort opnieuw overal te kunnen uitzenden.

De VRM geeft BNL nog eens de kans om (ook) haar uitzendingen op de frequentie Meerhout 106.7 FM te regulariseren en zich te conformeren aan de erkenningsvoorwaarden en het -dossier. BNL wordt opnieuw in gebreke gesteld om tegen uiterlijk 31 januari 2021 de toestand te regulariseren.

Mediadecreet

De netwerkradio-omroeporganisaties hebben tot taak binnen het aan hen toegewezen verzorgingsgebied een programma-aanbod te brengen dat is opgebouwd uit luistertijd rond een van de volgende thema's, profielen of aanbod:

1° een generalistisch profiel of muziekaanbod, met inbegrip van het brengen van journaals en informatie;

2° een Nederlandstalig en Vlaams profiel of muziekaanbod;

3° andere profielen of muziekaanbod.

De Vlaamse Regering erkent ten minste één netwerkradio-omroeporganisatie waarvan het programma-aanbod is opgebouwd rond een Nederlandstalig en Vlaams profiel of muziekaanbod.

§ 1. Om erkend te worden en te blijven, moeten de netwerkradio-omroeporganisaties voldoen aan al de volgende voorwaarden: 

1° de voorwaarden, vermeld in artikel 129, 130, 131, 135 en 143/1;

2° de volgende basisvoorwaarden: […] 

c) de netwerkradio-omroeporganisatie, vermeld in artikel 143/1, eerste lid, 2°, zendt een aanzienlijk deel van het aanbod uit via de invulling van het Nederlandstalige en Vlaamse profiel of muziekaanbod. De Vlaamse Regering bepaalt dit deel. 

De netwerkradio-omroeporganisatie, vermeld in artikel 143/1, eerste lid, 3°, zendt een aanzienlijk deel van het aanbod uit via de invulling van het specifieke gekozen profiel of muziekaanbod. Een deel van dit muziekaanbod bestaat uit Vlaamse muziekproducties; […] 

§ 2. De Vlaamse Regering legt aanvullende kwalificatiecriteria voor erkenning op en kent aan elk van die criteria een weging toe. 

De aanvullende kwalificatiecriteria, vermeld in het eerste lid, hebben betrekking op: […] 

7° voor de netwerkradio-omroeporganisaties, vermeld in artikel 143/1, eerste lid, 2° en 3°, de invulling van de voorwaarden, vermeld in artikel 143/2, § 1, 2°, c).

§ 1. De netwerkradio-omroeporganisaties houden zich, nadat ze een erkenning hebben gekregen, voor de volledige duur van de erkenning aan de basisvoorwaarden, vermeld in artikel 143/1 en 143/2, § 1, in overeenstemming waarmee de Vlaamse Regering de erkenning heeft uitgereikt. 

§ 2. De netwerkradio-omroeporganisaties die, nadat ze de erkenning hebben verkregen, wijzigingen willen aanbrengen in de gegevens, vermeld in de door hen ingediende offerte, waardoor wordt afgeweken van de aanvullende kwalificatie-criteria, in artikel 143/2, § 2, 1°, voor wat betreft het zendschema en in artikel 143/2, § 2, 3°, 4° en 5°, brengen de Vlaamse Regulator voor de Media daarvan op de hoogte. De kennisgeving wordt conform artikel 219 gedaan. 

In afwijking van paragraaf 1 en paragraaf 2, eerste lid, wordt de Vlaamse Regulator voor de Media op de hoogte gebracht van de wijzigingen die betrekking hebben op de statuten of op de aandeelhoudersstructuur en worden die aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring voorgelegd. Bij de beoordeling van de wijzigingen houdt de Vlaamse Regering rekening met het in stand houden van het pluralisme en de diversiteit in het radiolandschap.

“De algemene kamer kan op ieder ogenblik de erkenning van de particuliere radio-omroeporganisatie of de zendvergunning van de erkende radio-omroeporganisatie schorsen of intrekken als de betrokkene zich niet houdt aan de bepalingen van het decreet van 27 maart 2009, dit besluit, de voorwaarden van de erkenning, alsook in geval van erkende landelijke, regionale en netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties, als de betrokkene zich niet houdt aan de voorwaarden in overeenstemming waarmee de erkenning door de Vlaamse Regering is verleend. 

De schorsing of de intrekking wordt altijd voorafgegaan door een ingebrekestelling door de algemene kamer die de omroeporganisatie de kans biedt aan alle voorschriften te voldoen. De omroeporganisatie of het omroepnetwerk beschikt over ten minste een maand vanaf de verzending van de ingebrekestelling om de toestand te regulariseren. De voormelde termijn kan door de algemene kamer worden verlengd, naargelang van de vastgestelde inbreuk. Op haar verzoek wordt de omroeporganisatie gehoord. 

Geen enkele schorsing of intrekking geeft aanleiding tot een vergoeding noch tot terugbetaling van de kosten voor het indienen van een dossier tot erkenning als radio-omroeporganisatie of voor het jaarlijkse gebruik van een frequentie of een frequentiepakket”.

Partij 1:
VZW Familyradio Vlaanderen
Partij 2:
BV BNL Radio
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 december 2020
Beslissingsnummer:
2020-047
Type procedure:
Klacht