VRM legt VTM 10.000 euro boete op (niet conform de regelgeving uitzenden van sponsorboodschap)

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (23 november 2017, 17u-23u), waaronder VTM.

Tijdens de onderzochte periode wordt een sponsorboodschap uitgezonden die niet conform de regelgeving is.

Uit de definities in artikel 2, 5° en 41°, van het Mediadecreet volgt dat sponsoring een vorm van commerciële communicatie is met als doel om een onderneming, overheid of natuurlijke persoon zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven. De definitie bevat een aantal verplichtingen waaraan sponsoring dient te voldoen. Indien een als dusdanig bedoelde sponsorboodschap niet aan die verplichtingen voldoet, wordt een inbreuk vastgesteld.

Bij het bepalen van de sanctie kan de VRM er niet aan voorbijgaan dat Medialaan reeds herhaaldelijk gelijkaardige inbreuken heeft begaan die telkens met een administratieve geldboete werden gesanctioneerd.

Gelet op het herhaaldelijk karakter van de inbreuk enerzijds en het beperkte tarief voor de sponsorvermelding anderzijds, is een administratieve geldboete van 10.000 euro een gepaste sanctie, meent de VRM.

Mediadecreet

“ In dit decreet wordt verstaan onder :

5° commerciële communicatie : beelden of geluiden die dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, diensten of het imago van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten. Dergelijke beelden of geluiden vergezellen of maken deel uit van een programma, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of voor zelfpromotie. Vormen van commerciële communicatie zijn onder meer reclame, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing.”

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

Artikel 91, 2°, van het Mediadecreet schrijft voor:

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specfiek aan te prijzen."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Medialaan
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 22 maart 2018
Beslissingsnummer:
2018-008
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek