VRM legt Kanaal Z geldboete op van 2.000 euro

Korte samenvatting van de beslissing

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (7 mei 2018, 16u-22u). Het betreft hier onder meer de uitzendingen van het omroepprogramma Kanaal Z.

Tijdens de onderzochte periode wordt bij de programma’s FLEET.TV en LOGISTICS.TV aan het einde telkens een sponsorboodschap uitgezonden voor ‘MOOOD’. Deze sponsorvermelding bevat specifiek wervende elementen die aansporen tot consumptie, door de combinatie van de duidelijke visuele en auditieve opsomming van de kwalitatieve eigenschappen van het product en door de visuele en auditieve rechtstreeks aansporing om het product via de website te bestellen.

Het programma FLEET.TV omvat verschillende rubrieken omtrent wagens, motoren en mobiliteit. Kanaal Z geeft de aanwezigheid van productplaatsing in het programma aan door het tonen van het PP-logo bij de aanvang en het einde ervan.

De VRM stelt vast dat er op geen enkel moment sprake is van een neutrale of onderzoekende benadering vanuit een consumentenperspectief. De voertuigen en producten worden, zonder uitzondering, uitvoerig en alleen maar positief en lovend voorgesteld. Dit komt volgens de VRM neer op een rechtstreekse aansporing tot consumptie. Bovendien wordt hierbij gebruik gemaakt van een promotioneel ondersteunende beeldvorming (o.m. door beelkadering en close-ups) van de betreffende merken en van hun nieuwste modellen. De verwevenheid tussen redactionele inhoud en commerciële communicatie in dit programma is de facto totaal.

Voor zover die beeldvorming of die lovende becommentariëring op zich al geen rechtstreeks aansporing vormt voor de kijker, is dit zeker het geval door de combinatie van deze beide elementen.

De VRM is van oordeel dat de limieten van de aandacht die ingeval van productplaatsing aan handelszaken, handelsmerken, producten en diensten mag worden besteed, zijn overschreden. Bijgevolg is er sprake van overmatige aandacht.

Het programma LOGISTICS.TV wordt tijdens de onderzochte periode tweemaal uitgezonden en omvat verschillende rubrieken omtrent logistieke thema’s voor bedrijven. Kanaal Z geeft de aanwezigheid van productplaatsing in het programma aan door het tonen van het PP-logo bij de aanvang en het einde ervan.

Ook in dit programma is er op geen enkel moment sprake van een neutrale of onderzoekende benadering vanuit een consumentenperspectief, wel van een louter positieve voorstelling van het bedrijf en diens diensten aan de kijkers en potentiële klanten. Ook hier stelt de VRM vast dat de verwevenheid tussen redactionele inhoud en commerciële communicatie in dit programma de facto totaal is.

De lovende becommentariëring en veelvuldige aanprijzingen vormen een rechtstreekse aansporing voor de kijker. De omroeporganisatie verleent haar volledige medewerking en gedraagt zich als een promotiekanaal voor de betrokken onderneming.

Kanaal Z betwist de vaststellingen van de onderzoekscel van de VRM niet.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening enerzijds met het beperkte marktaandeel van het omroepprogramma, maar anderzijds ook met het gegeven dat dergelijke inbreuken niet voor het eerst bij Kanaal Z worden vastgesteld.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 2.000 euro op te leggen.

Mediadecreet

“ In dit decreet wordt verstaan onder :

5° commerciële communicatie : beelden of geluiden die dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, diensten of het imago van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten. Dergelijke beelden of geluiden vergezellen of maken deel uit van een programma, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of voor zelfpromotie. Vormen van commerciële communicatie zijn onder meer reclame, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing.”

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

Artikel 91, 2°, van het Mediadecreet schrijft voor:

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specfiek aan te prijzen."

“De programma’s die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de
volgende voorwaarden :

(…)

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of
diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te
prijzen;

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht;

(…)”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Belgian Business Television
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 29 november 2018
Beslissingsnummer:
2018/041
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek