Sponsoring – Waarschuwing voor ATV

De VRM controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties (14 oktober 2017, 15u-18u), waaronder ATV.

Er is bij ATV sprake van een programmatie in lusvorm, waardoor meermaals dezelfde programma’s worden uitgezonden. Dit is ook het geval voor het programma ‘Relax’. Aan het einde van dit programma volgt het programmaonderdeel ‘Relax Tips’.

Artikel 91 van het Mediadecreet bepaalt de voorwaarden waaraan gesponsorde programma’s dienen te voldoen. Eén van deze voorwaarden schrijft voor dat de inhoud van gesponsorde programma’s nooit dusdanig mag worden beïnvloed door de sponsor dat daardoor de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie wordt aangetast.

Uit de beelden en vaststellingen komt duidelijk naar voren dat het programmaonderdeel ‘Relax Tips’ gericht is om ‘SKM’ op een positieve manier onder de aandacht te brengen. De invloed van deze sponsor blijkt meer bepaald uit zowel de inhoud van het item (de verkoper stelt twee volledige outfits uit het gamma van ‘SKM’ voor, waarover de klant zeer opgetogen is) als uit de veelvuldige auditieve en visuele vermeldingen van ‘SKM’ in het begin, tijdens, alsook op het einde van ‘Relax Tips’.

De VRM is van oordeel dat de inhoud van ‘Relax Tips’, dat volledig in het teken staat van de sponsor, dusdanig door de sponsor werd beïnvloed dat daardoor de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie werden aangetast.

ATV heeft aldus een inbeuk begaan op artikel 91, 1°, van het Mediadecreet.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat dergelijke inbreuk voor het eerst wordt vastgesteld bij ATV. Een waarschuwing is in dit geval een gepaste sanctie. 

Mediadecreet

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

1° de inhoud en, in geval van lineaire uitzendingen, de programmering, worden nooit dusdanig beïnvloed door de sponsor dat daardoor de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;

[...]"

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Antwerpse Televisie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 1 februari 2018
Beslissingsnummer:
2018-002
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek