Niet conform de regelgeving uitzenden van sponsoring: waarschuwing voor Kanaal Z

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (21 december 2017, 17u-23u), waaronder Kanaal Z.

De onderzoekscel van de VRM stelt hierbij vast dat er verscheidene malen een sponsorvermelding wordt uitgezonden die geen sponsoridentificatie bevat. Kanaal Z erkent dit.

Artikel 91, 3°, van het Mediadecreet schrijft voor dat kijkers duidelijk moeten worden gewezen op het bestaan van een sponsoringovereenkomst. Een sponsorvermelding dient daartoe een duidelijk identificerend element te bevatten: een duidelijk logo en/of auditieve en/of geschreven tekst.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het beperkte tarief voor de sponsorvermelding, het beperkt marktaandeel van het omroepprogramma en het kleine aantal kijkers dat werd bereikt. VRM waarschuwt bijgevolg Kanaal Z voor deze inbreuk.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

[...]

3° de kijkers en de luisteraars worden duidelijk gewezen op het bestaan van een sponsoringovereenkomst. Gesponsorde programma's of teletekstpagina's worden duidelijk als zodanig gekenmerkt door in het begin, tijdens, en/of op het einde van het programma of het programmaonderdeel of teletekstpagina's op passende wijze de naam en/of het logo en/of een ander symbool van de sponsor, zoals een verwijzing naar zijn product(en) of dienst(en) of een onderscheidingsteken daarvan, te vermelden."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Belgian Business Television
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 2 mei 2018
Beslissingsnummer:
2018-020
Type procedure:
Beslissing