VRM legt VTM 10.000 euro boete op (niet conform de regelgeving uitzenden van sponsorboodschappen)

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (4 september 2017, 17u-23u), waaronder VTM.

Tijdens de onderzochte periode worden sponsorboodschappen voor ‘Albert Heijn’ uitgezonden.

Volgens het Mediadecreet en de parlementaire voorbereidingen mogen sponsorboodschappen niet aanzetten tot consumptie. Door de VRM moet steeds worden beoordeeld of een sponsorvermelding al dan niet een rechtstreeks koopbevorderende boodschap bevat.

Uit de beelden en het onderzoek blijkt dat de sponsvermelding in kwestie een wervend karakter heeft en de kijker rechtstreeks aanspoort tot aankoop. Bijgevolg is deze niet in overeenstemming met het Mediadecreet.

Bij het bepalen van de sanctie kan de VRM niet voorbijgaan aan het gegeven dat Medialaan reeds herhaaldelijk gelijkaardige inbreuken heeft begaan. Bovendien wordt de sponsorboodschap uitgezonden in prime time. De VRM besluit een administratieve geldboete van 10.000 euro op te leggen.

Mediadecreet

“ In dit decreet wordt verstaan onder :

5° commerciële communicatie : beelden of geluiden die dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, diensten of het imago van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten. Dergelijke beelden of geluiden vergezellen of maken deel uit van een programma, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of voor zelfpromotie. Vormen van commerciële communicatie zijn onder meer reclame, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing.”

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

Artikel 91, 2°, van het Mediadecreet schrijft voor:

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specfiek aan te prijzen."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Medialaan
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 28 december 2017
Beslissingsnummer:
2017-048
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek