Niet conform de regelgeving uitzenden van televisiereclame: boete voor Vitaya (7.500 euro)

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (3 mei, 18u-24u), waaronder Vitaya (NV Medialaan).

Tijdens de onderzochte periode werden twee reclameblokken uitgezonden waarvan de reclamebeginbumper slechts 1,5 seconde duurt.

Artikel 79, § 1, van het Mediadecreet schrijft voor dat televisiereclame duidelijk herkenbaar moet zijn en moet kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Reclame moet worden gescheiden van andere onderdelen van het programma met visuele en/of akoestisch en/of ruimtelijke middelen.
Het doel van deze bepaling is te vermijden dat er bij de kijkers verwarring ontstaat tussen reclame en andere programmaonderdelen.

Het loutere feit dat van enig visueel en/of akoestisch en/of ruimtelijk middel gebruik wordt gemaakt om de reclame te scheiden van de programma’s, volstaat op zich niet om aan de bepalingen van artikel 79, § 1, van het Mediadecreet te voldoen. De reclame moet door deze afscheiding of afbakening bovendien voor de kijker duidelijk herkenbaar zijn en kunnen worden onderscheiden van de redactionele inhoud. Bij de concrete toetsing van een bepaalde uitzending aan artikel 79, § 1, van het Mediadecreet moet telkens in concreto worden nagegaan of de gebruikte middelen om reclame te scheiden van andere onderdelen van het programma, doeltreffend zijn. Bij de beoordeling van deze elementen in een concrete zaak moet mogelijke verwarring bij de kijker als leidraad dienen.

Beoordeling door de VRM

De beginbumpers waarvan sprake duren telkens slechts 1,5 seconde. Ze worden weliswaar beeldvullend en met vermelding van het woord ‘reclame’ uitgezonden. Dit volstaat echter niet opdat de reclamespots duidelijk herkenbaar zouden zijn en kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Door de zeer korte duur van deze bumpers moet de kijker zeer oplettend zijn om de bumpers gezien te hebben. Door de bumpers slechts 1,5 seconde te tonen, flitsen de bumpers en de tekst van het woord ‘reclame’ voor de gemiddelde kijker voorbij waardoor de tekst onvoldoende leesbaar is.

Daardoor wordt in voorliggend geval dan ook niet vermeden dat bij de kijkers verwarring kan ontstaan tussen reclame en andere programmaonderdelen. Het hanteren van dergelijke korte beginbumpers, zelfs beeldvullend en met het woord ‘reclame’ vermeld, zorgt niet voor een duidelijk herkenbare afbakening van reclame en redactionele inhoud.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat de schending van het principe van scheiding van reclame en redactionele inhoud een ernstige inbreuk betreft, evenals met eerdere gelijkaardige veroordelingen voor de omroeporganisatie. Anderzijds wordt ook rekening gehouden met het lage marktaandeel van het omroepprogramma op het moment van uitzending.

De VRM legt Vitaya een administratieve geldboete van 7.500 euro op.

Mediadecreet

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Medialaan
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 oktober 2017
Beslissingsnummer:
2017-034
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek