Niet conform de regelgeving uitzenden van sponsoring: Dobbit TV gewaarschuwd

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (1 juli 2017, 16u-22u), waaronder Dobbit TV (NV Dobbit).

Tijdens de onderzochte periode wordt bij het programma ‘Mijn Tuin’  een sponsorboodschap uitgezonden voor een dakgotenbedrijf.

De sponsorboodschap duurt 5 seconden en toont een pancarte waarop een foto van een dakgoot, een tekening, het logo van het dakgotenbedrijf en de slogan ‘handige dakgootsystemen’ vermeld worden. Gedurende de gehele boodschap wordt een sponsoridentificatie getoond.

Op de pancarte worden visueel ook enkele voordelen opgesomd: ‘UW VOORDELEN’: ‘Kwaliteitsproduct’, ‘Eenvoudige montage’, ‘Scherpe prijzen’, ‘Snelle levering’, ’15 jaar garantie’, ‘vernieuwde webshop’.

Het onderzoek en de beelden tonen aan dat de uitgezonden sponsorboodschap een uitgebreide opsomming bevat, zowel op visuele als op auditieve wijze, van de vele voordelen van de dakgootsystemen van het dakgotenbedrijf. De sponsorvermelding gaat verder dan het louter vermelden van een algemene imago-ondersteunende boodschap van de sponsor en bevat meer dan de naam van de sponsor, de handelsnaam, het logo, het product, de naam van het product, de dienst of de naam van de dienst. Het specifiek vermelden en opsommen van voordelen van een bepaald product, zoals in voorliggend geval, is een vorm van specifiek aanprijzen dat de kijker rechtstreeks aanzet tot consumptie. Dit wordt door Dobbit niet betwist.

De sponsorvermelding heeft aldus een wervend karakter, spoort de kijker rechtstreeks aan tot aankoop en beantwoordt niet aan de bepalingen van artikel 2, 41°, van het Mediadecreet.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat dergelijke inbreuk voor het eerst wordt vastgesteld bij Dobbit. Dobbit geeft bovendien aan bijkomende inspanningen te leveren opdat de geldende mediaregelgeving zou worden gerespecteerd.

De VRM besluit Dobbit TV te waarschuwen voor deze inbreuk.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

Artikel 91, 2°, van het Mediadecreet schrijft voor:

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specfiek aan te prijzen."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Dobbit
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 6 november 2017
Beslissingsnummer:
2017-041
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek