Waarschuwing voor AVS

De VRM controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties (2 april 2016, 17u-20u), waaronder AVS.

Reclameboodschap niet duidelijk herkenbaar en onderscheiden van redactionele inhoud
Tijdens de onderzochte periode wordt meermaals een reclameboodschap buiten het reclameblok – en zonder eindbumper – uitgezonden. De reclameboodschap wordt onmiddellijk gevolgd door een sponsorvermelding voor het programma. Er is geen duidelijk onderscheid met de rest van de programma’s.

Het Mediadecreet schrijft voor dat televisiereclame duidelijk herkenbaar moet zijn en moet kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Reclame moet worden gescheiden van andere onderdelen van het programma met visuele en/of akoestisch en/of ruimtelijke middelen, opdat er bij de kijkers geen verwarring zou ontstaan tussen reclame en andere programmaonderdelen.

De VRM besluit dat AVS op dit punt een inbreuk heeft begaan op het Mediadecreet.

Sponsorvermelding
Er wordt ook een sponsorvermelding uitgezonden die een duidelijk verkoopsbevorderend element bevat dat aanzet tot consumptie. De sponsorvermelding is bijgevolg niet in overeenstemming met het Mediadecreet.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat het om een eerste inbreuk gaat. De VRM meent dat in dit geval een waarschuwing een gepaste sanctie is.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Audio Video Studio Oost-Vlaamse Televisie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 15 juli 2016
Beslissingsnummer:
2016-038
Type procedure:
Beslissing