VIER: Niet conform de regelgeving uitzenden van een sponsorvermelding

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (16 november 2015, 18u-24u), waaronder VIER.                                         

Tijdens de onderzochte periode wordt een sponsorvermelding voor ‘Solo patisserie’ uitgezonden. Dit gebeurde echter niet conform de geldende regelgeving.

Uit de controle blijkt dat bij deze sponsorvermelding de beelden vergezeld gaan van zowel auditieve als visuele boodschappen. De positieve eigenschappen van het product worden in deze boodschappen op een rij gezet waardoor in de betrokken sponsorvermelding onmiskenbaar promotionele elementen voorkomen.

Een louter imago-ondersteunende slogan of baseline van de sponsor wordt door de decreetgever als toegelaten beschouwd, aangezien deze niet aanzet tot consumptie. In voorliggend geval echter wordt de baseline voorafgegaan door en gekoppeld aan een opsomming van de promotionele kenmerken van het product, waardoor deze niet langer als louter imago-ondersteunend kan worden beschouwd.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat SBS reeds eerder voor een soortgelijke inbreuk werd gesanctioneerd.

De VRM besluit een geldboete van 5.000 euro op te leggen.

Mediadecreet

Artikel 91 van het Mediadecreet gaat als volgt:

1° de inhoud en, in geval van lineaire uitzendingen, de programmering, worden nooit dusdanig beïnvloed door de sponsor dat daardoor de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specifiek aan te prijzen;

3° de kijkers en de luisteraars worden duidelijk gewezen op het bestaan van een sponsoringovereenkomst Gesponsorde programma’s of teletekstpagina’s worden duidelijk als zodanig gekenmerkt door in het begin, tijdens en/of op het einde van het programma of het programmaonderdeel of teletekstpagina’s op passende wijze de naam en/of het logo en/of een ander symbool van de sponsor, zoals een verwijzing naar zijn product(en) of dienst(en) of een onderscheidingsteken daarvan, te vermelden.

Als in de aankondigingsspots de sponsors vermeld worden, zal dat gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het eerste lid, 2° en 3°.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 21 maart 2016
Beslissingsnummer:
2016/010
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek