Regionale televisie: AVS: verschillende inbreuken

De VRM controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties (10 oktober 2015, 17u-20u), waaronder AVS.

Bij AVS werden overtredingen vastgesteld op het gebied van sponsorvermeldingen.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat de inbreuk op een menselijke fout berust en AVS verklaart inmiddels maatregelen te hebben genomen om soortgelijke inbreuken in de toekomst te vermijden. De VRM besluit dat een waarschuwing in dit geval een gepaste sanctie is.

Bij AVS werden ook overtredingen vastgesteld op het gebied van productplaatsing.  

Productplaatsing is toegestaan voor zover aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.  Zo moet de kijker worden gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing door het gebruik van een PP-logo, mag er geen overmatige aandacht zijn voor het product en mag er niet rechtstreeks worden aangespoord tot aankoop door specifieke aanprijzingen.                                                                                                               

Aan deze voorwaarden werd in het voorliggend geval niet voldaan.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat de inbreuk op een misverstand berust en AVS ook hier verklaart inmiddels maatregelen te hebben genomen om soortgelijke inbreuken in de toekomst te vermijden. De VRM besluit dat een waarschuwing eveneens in dit geval een gepaste sanctie is.  

Mediadecreet

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

[...]

3° de kijkers en de luisteraars worden duidelijk gewezen op het bestaan van een sponsoringovereenkomst. Gesponsorde programma's of teletekstpagina's worden duidelijk als zodanig gekenmerkt door in het begin, tijdens, en/of op het einde van het programma of het programmaonderdeel of teletekstpagina's op passende wijze de naam en/of het logo en/of een ander symbool van de sponsor, zoals een verwijzing naar zijn product(en) of dienst(en) of een onderscheidingsteken daarvan, te vermelden."

“De programma’s die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden :

(…)

4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid om verwarring bij de kijkers te voorkomen. De Vlaamse Regering kan daarover nadere regels bepalen."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Audio Video Studio Oost-Vlaamse Televisie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 21 maart 2016
Beslissingsnummer:
2016/007
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek