Niet conform de regelgeving uitzenden van productplaatsing: 2.000 euro boete voor STORIES TV (NV Vlamex)

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (6 augustus 2016, 16u-22u), waaronder STORIES TV.

Tijdens de onderzochte periode wordt het programma ‘Zomergrillen’ uitgezonden. Het programma bevat productplaatsing. Het PP-logo aan het begin van het programma is minder dan 2 seconden zichtbaar door het ontbreken van elk contrast met de achtergrondbeelden. Het PP-logo is op geen enkel moment op een duidelijke en contrasterende wijze in beeld gebracht.  Bijgevolg heeft STORIES TV een inbreuk begaan op artikel 100, § 1, 4°, van het Mediadecreet en artikel 2, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 betreffende het gebruik van een logo voor de aanduiding van productplaatsing.

In de betrokken uitzending blijkt ook sprake te zijn van overmatige aandacht. Dit is volgens artikel 100, § 1, 3°, van het Mediadecreet niet toegestaan.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat Vlamex eerder voor gelijkaardige inbreuken werd gesanctioneerd. Bijgevolg wordt een administratieve geldboete van 2.000 euro opgelegd.


Eerdere beslissingen

2014-003 http://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/beslissingen/2014/vrm-legt-stories-tv-geldboete-op

2014-028 http://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/beslissingen/2014/vrm-legt-stories-tv-boete-op-van-2000-euro-wegens-een-aantal-inbreuken-op-het

Mediadecreet

‘De programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden:

1° de inhoud en, in geval van lineaire uitzendingen, de programmering ervan, worden nooit dusdanig beïnvloed dat de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen;

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht;

4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid om verwarring bij de kijkers te voorkomen. De Vlaamse Regering kan daarover nadere regels bepalen.’

‘Artikel 1. Omroeporganisaties wijzen de kijkers op de aanwezigheid van productplaatsing in de programma's zoals vermeld in artikel 100, § 1, 4°, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, door het tonen van het logo dat in de bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Art. 2. De manier waarop het logo, vermeld in artikel 1, in beeld wordt gebracht, voldoet aan de volgende criteria:

1° het wordt op een duidelijke en contrasterende wijze gedurende ten minste vijf seconden ononderbroken in beeld gebracht in het begin van het programma, op het einde van het programma en na elke hervatting van het programma na een reclamepauze;

2° het wordt rechts bovenaan of rechts onderaan in beeld gebracht en voldoet aan de volgende minimumnormen :

a) grootte : 1) SD : breedte 35 px en hoogte 35 px;

2) HD : - resolutie 720 lijnen : breedte 42 px en hoogte 42 px; - resolutie 1080 lijnen : breedte 63 px en hoogte 63 px; b) kleur : 255 (R) 255 (G) 255 (B) / 0 (R) 0 (G) 0 (B); c) transparantie : 45 %.

Art. 3. Het logo, vermeld in artikel 1, wordt op een neutrale manier in beeld gebracht. De aanduiding van de aanwezigheid van productplaatsing in een programma mag de producten of de diensten waarop de productplaatsing betrekking heeft, niet vermelden of vertonen.’

Bijlage. Het logo voor productplaatsing, vermeld in artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het gebruik van een logo voor de aanduiding van productplaatsing.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlamex
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 25 november 2016
Beslissingsnummer:
2016-055
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek