VRM legt Stories TV geldboete op

De VRM controleerde de de uitzendingen (24 oktober 2013, 17u-23u) van verschillende televisieomroeporganisaties, waaronder Stories TV.

Tijdens de controle worden verschillende inbreuken op de mediaregelgeving vastgesteld. Zo wordt het logo voor de aanduiding van productplaatsing verkeerdelijk gebruikt (logo wordt minder dan 5 seconden getoond, is in bepaalde gevallen wazig en niet contrasterend met de achtergrond). Er wordt overmatige aandacht besteed aan handelzakenen tevens blijken de publi-reportages onvoldoende aangeduid.

Voor deze inbreuken op het Mediadecreet legt de VRM een geldboete van 1.500 euro op. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat Stories TV reeds eerder voor gelijkaardige inbreuken gesanctioneerd werd.

Mediadecreet

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden. […]”

“De regionale en private lineaire televisieomroeporganisaties mogen publireportages uitzenden die niet worden in aanmerking genomen bij de berekening van de percentages vermeld in § 2 van dit artikel, mits deze publi-reportages in overeenstemming zijn met alle bepalingen van dit hoofdstuk.

Onder publi-reportages wordt begrepen commerciële communicatie die meer tijd in beslag neemt dan reclamespots omdat het accent ligt op redactionele en informatieve inhoud.”

‘De programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden:

1° de inhoud en, in geval van lineaire uitzendingen, de programmering ervan, worden nooit dusdanig beïnvloed dat de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen;

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht;

4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid om verwarring bij de kijkers te voorkomen. De Vlaamse Regering kan daarover nadere regels bepalen.’

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlamex
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 3 maart 2014
Beslissingsnummer:
2014-003
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek