Boete SBS Belgium (VIER): niet conform de regelgeving uitzenden van een sponsorvermelding

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (20 februari 2016, 16u-22u), waaronder VIER. Tijdens de onderzochte periode wordt een sponsorvermelding uitgezonden voor ‘Promagnor’.

Uit de definities van het Mediadecreet volgt dat sponsoring een vorm van commerciële communicatie is met als doel om een onderneming, overheid of natuurlijke persoon zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven.

Aangezien sponsoring een vorm van commerciële communicatie betreft, mag een sponsorvermelding promotionele elementen bevatten. Een sponsorvermelding mag, in tegenstelling tot een reclameboodschap, geenszins aanzetten tot consumptie. Een sponsorvermelding mag dus promotionele elementen bevatten, zolang deze niet aanzetten tot consumptie. De toegelaten bewoordingen in een sponsorvermelding zijn dan ook niet beperkt tot een louter imago-ondersteunende slogan of baseline. Waar de decreetgever dit soort slogans aanhaalt, is dit slechts ter illustratie van toegelaten bewoordingen in een sponsorvermelding die niet aanzetten tot consumptie.

Uit de beelden van het onderzoek blijkt dat in de desbetreffende sponsorvermelding de positieve eigenschappen van het product op een rij worden gezet waardoor onmiskenbaar promotionele elementen voorkomen.

De boodschap van het scenario in de sponsorvermelding (men is vermoeid, men neemt ‘Promagnor’, men is terug energiek) is duidelijk: het beveelt het product in kwestie aan als een doeltreffende en gezonde oplossing voor vermoeidheid. De combinatie van de beelden met de auditieve en visuele opsommingen van de promotionele kenmerken van het product zet de kijker rechtstreeks aan om het product te gaan kopen. De boodschap gaat verder dan het product meer bekendheid geven, waartoe een sponsorvermelding zich overeenkomstig het Mediadecreet dient te beperken. Bovendien kunnen de auditieve en visuele boodschappen in deze sponsorvermelding in ieder geval ook niet als louter imago-ondersteunende slogan of baseline worden beschouwd.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met beslissing 2016/013 die over dezelfde sponsorvermelding handelde. De VRM besluit een administratieve geldboete van 5.000 euro op te leggen.

Mediadecreet

“ In dit decreet wordt verstaan onder :

5° commerciële communicatie : beelden of geluiden die dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, diensten of het imago van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten. Dergelijke beelden of geluiden vergezellen of maken deel uit van een programma, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of voor zelfpromotie. Vormen van commerciële communicatie zijn onder meer reclame, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing.”

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 22 juni 2016
Beslissingsnummer:
2016-031
Type procedure:
Beslissing