VRM legt VTM boete op van 5.000 euro voor het niet conform de regelgeving uitzenden van sponsorboodschappen

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (19 november 2014, 18u-24u), waaronder VTM.

Tijdens de onderzochte periode worden verschillende sponsorvermeldingen uitgezonden (o.a. Flexium Gel en Siroxyl). Beide sponsorvermeldingen bevatten volgens de VRM promotionele elementen die de kijker aanzetten tot consumptie.

Uit de memorie van toelichting (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 102/1, 7) blijkt dat een sponsorvermelding beperkt moet blijven tot de vermelding van de sponsor(s), ze mogen geen audiovisuele reclamespots worden. In de parlementaire voorbereiding (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 1218/4, 3) wordt het onderscheid tussen een sponsorvermelding en een reclameboodschap als volgt verduidelijkt: "Het onderscheidende criterium is dan ook de boodschap, en niet de vorm, van de sponsorvermelding. Zo kan een sponsorvermelding, in tegenstelling tot een reclameboodschap, geenszins aanzetten tot consumptie. Een louter imago-ondersteunende slogan of baseline van de sponsor voldoet aan de definitie van sponsoring, omdat deze niet aanzet tot consumptie."

Bij het bepalen van de sanctie m.b.t. beide inbreuken houdt de VRM rekening met de ernst van de inbreuk en de reikwijdte van de omroeporganisatie. De VRM houdt er anderzijds rekening mee dat in de betrokken uurschijf de uurlimiet voor reclame – de duur van de sponsorvermelding meegeteld – niet werd overschreden. De VRM besluit voor beide inbreuken telkens 2.500 euro boete op te leggen.

VTM gewaarschuwd voor het uitzenden van een telewinkelspot met betrekking tot diensten die gebruikmaken van paranormale middelen

Tijdens de onderzochte periode werd door VTM een telewinkelspot uitgezonden voor ‘Heaven Help’. Artikel 84, tweede lid, van het Mediadecreet verbiedt telewinkelen met betrekking tot diensten die gebruikmaken van paranormale middelen. In de memorie van toelichting (Parl. St., Vl. Parl., 2011-2012, nr. 1573/1, 8) worden deze diensten omschreven als toekomstvoorspellingen, horoscopen en astrologische voorspellingen.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat het om een eerste inbreuk gaat. De VRM besluit VTM te waarschuwen.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

"'Telewinkelen met betrekking tot diensten die gebruikmaken van paranormale middelen zijn verboden."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Medialaan
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 2 april 2015
Beslissingsnummer:
2015-015
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek