VRM legt Vijf boete op van 2.500 euro m.b.t. sponsoring (aanzetten tot consumptie)

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (25 maart 2015, 18u-24u), waaronder VIJF.

Tijdens de onderzochte periode wordt een sponsorvermelding uitgezonden die een promotioneel element bevat dat aanzet tot consumptie door de visuele benadrukking van een voordelig kenmerk van het product in kwestie.

De decreetgever heeft een onderscheid willen maken tussen een sponsorvermelding en een reclameboodschap, die allebei vormen van commerciële communicatie zijn. Dit onderscheid wordt in de parlementaire voorbereiding bij het decreet van 29 juni 2007 als volgt verduidelijkt: “Het onderscheidende criterium is dan ook de boodschap, en niet de vorm, van de sponsorvermelding. Zo kan een sponsorvermelding, in tegenstelling tot een reclameboodschap, geenszins aanzetten tot consumptie. Een louter imago-ondersteunende slogan of baseline van de sponsor voldoet aan de definitie van sponsoring, omdat deze niet aanzet tot consumptie.”

De VRM besluit dat de sponsorboodschap niet beantwoordt aan de bepalingen van artikel 2, 41°, van het Mediadecreet.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat SBS Belgium reeds eerder voor een soortgelijke inbreuk is gewaarschuwd. De VRM legt dan ook een administratieve geldboete van 2.500 euro op.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 20 juli 2015
Beslissingsnummer:
2015-042
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek