Ring TV gewaarschuwd voor het niet conform de regelgeving uitzenden van een sponsorboodschap

De VRM controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties (31 oktober 2014, 18u-21u), waaronder Ring TV.

Het uitgezonden weerbericht wordt voorafgegaan door een sponsorvermelding van een specifieke autoverdeler. De VRM stelt vast dat de sponsorvermelding meer bevat dan een louter imago-ondersteunende boodschap of baseline van de sponsor in kwestie. De sponsorvermelding roept letterlijk op, zowel schriftelijk als auditief, om een nieuw automodel te ontdekken tijdens de opendeurdagen van een specifieke verdeler en bevat dus een specifiek promotioneel element dat aanzet tot consumptie. Dit wordt door Ring TV niet betwist. 

Uit de memorie van toelichting (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 102/1, 7) blijkt dat een sponsorvermelding beperkt moet blijven tot de vermelding van de sponsor(s), ze mogen geen audiovisuele reclamespots worden. In de parlementaire voorbereiding (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 1218/4, 3) wordt het onderscheid tussen een sponsorvermelding en een reclameboodschap als volgt verduidelijkt: “Het onderscheidende criterium is dan ook de boodschap, en niet de vorm, van de sponsorvermelding. Zo kan een sponsorvermelding, in tegenstelling tot een reclameboodschap, geenszins aanzetten tot consumptie. Een louter imago-ondersteunende slogan of baseline van de sponsor voldoet aan de definitie van sponsoring, omdat deze niet aanzet tot consumptie.”

Ring TV beaamt dat ze tijdens de onderzochte periode een sponsorvermelding heeft uitgezonden die niet conform de regelgeving was.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat het om een eerste inbreuk gaat en Ring TV inmiddels maatregelen heeft genomen om dergelijke inbreuken in de toekomst te vermijden. De VRM besluit dan ook een waarschuwing op te leggen.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Regionale Televisie Vlaams-Brabant-Halle-Vilvoorde
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 11 maart 2015
Beslissingsnummer:
2015-012
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek