JUST wordt gewaarschuwd voor het uitzenden van een niet-conforme sponsorvermelding

De VRM controleerde de uitzendingen (7 februari 2014, 17u-23u) van diverse televisieomroeporganisaties, waaronder JUST (NV Life!TV Broadcasting Company).

Tijdens de onderzochte periode wordt een programma-aankondiging uitgezonden voor het programma "Pitstop.tv". De programma-aankondiging wordt gevolgd door een sponsorvermelding van www.ikrijslim.be (van het bedrijf Cars4Pub, dat tevens visueel wordt vermeld).

Tijdens de sponsorvermelding wordt een beeldvullende afbeelding getoond van een witte wagen. Bovenaan in beeld verschijnt volgende tekst: "Zin in een splinternieuwe wagen?" "www.ikrijslim.be" Naast de wagen staat volgende visuele vermelding: "285€ per maand - 40% goedkoper."

Volgens de onderzoekscel van de VRM krijgt de sponsorboodschap het karakter van een audiovisuele reclameboodschap waardoor ze niet strookt met artikel 2, 41° van het Mediadecreet dat bepaalt wat onder sponsoring moet worden verstaan.

Uit de memorie van toelichting (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 102/1,7). blijkt dat een sponsorvermelding beperkt moet blijven tot de vermelding van de sponsor(s) dit opdat ze geen audiovisuele reclamespot zou worden. In de parlementaire voorbereiding (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 1218/4, 3) wordt het onderscheid tussen een sponsorvermeling en een reclameboodschap als volgt verduidelijkt: "Het onderscheidende criterium is dan ook de boodschap, en niet de vorm, van de sponsorvermelding. Zo kan een sponsorvermelding, in tegenstelling tot een reclameboodschap, geenszins aanzetten tot consumptie. Een louter imago-ondersteunende slogan of baseline van de sponsor voldoet aan artikel 2, 16°, omdat deze niet aanzet tot consumptie."

De algemene kamer besluit dat het in voorliggende zaak niet gaat om een louter imago-ondersteunende boodschap van de sponsor in kwestie. De algemene kamer meent dat de sponsorvermelding specifieke promotionele elementen bevat die aanzetten tot consumptie door het gebruik van de woorden 'zin in' en 'splinternieuw' evenals door de prijsvermelding. De kijker wordt volgens de algemene kamer ook aangespoord om de website te bezoeken.

De algemene kamer meent dan ook dat niet voldaan is aan de bepalingen van artikel 2, 41°, van het Mediadecreet. De VRM waarschuwt JUST voor deze overtreding. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met de omvang van de omroeporganisatie, het feit dat de omroeporganisatie zich onmiddelijk heeft geconformeerd en dat het om een eerste inbreuk gaat.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Life!TV Broadcasting Company (JUST)
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 3 juni 2014
Beslissingsnummer:
2014-014
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek