Life!TV beboet wegens niet naleven regels m.b.t. productplaatsing en sponsoring

De VRM controleerde de uitzendingen van 9 maart 2012 (17u-23u) van Life!TV.  In het programma 'Blame the Game' werd de nieuwe spelconsole Playstation Vita getest en besproken.  De regelgeving laat productplaatsing toe onder specifieke voorwaarden. Zo mag niet rechtstreeks worden aangespoord tot de aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door deze aan te prijzen, er mag geen overmatige aandacht aan het product gegeven worden en de inhoud en de programmering mogen nooit dusdanig beïnvloed worden dat de verantwoordelijkheid en redactionele onafhankelijkheid worden aangetast.

De toezichthouder stelde echter vast dat het programma specifieke aanprijzingen bevatte bij de bespreking van de diverse mogelijkheden van Playstation Vita.  Ook werd in het programma overmatige aandacht besteed aan de spelconsole en de inhoud en programmering werden dusdanig beïnvloed dat de verantwoordelijkheid en redactionele onafhankelijkheid  van de omroep werden aangetast. 

Daarnaast stelt de VRM een inbreuk vast op de regelgeving inzake sponsoring. Het programma 'Blame the Game' werd onder meer gesponsord door Sony Entertainment Europe, de producent van Playstation Vita. Ook hier geldt dat gesponsorde programma's niet  rechtstreeks mogen aansporen tot de aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door deze aan te prijzen, en dat de inhoud en de programmering niet dusdanig mogen worden beïnvloed door de sponsor dat de verantwoordelijkheid en redactionele onafhankelijkheid van de omroep worden aangetast.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM  er rekening mee dat er sprake is van ernstige inbreuken en dat Life!TV reeds in het verleden voor inbreuken op productplaatsing werd gesanctioneerd. Bijgevolg legt de VRM een geldboete van 1.250 euro op.

Omdat in 'TV CC', een ander programma van Life! TV, het logo voor productplaatsing  niet werd getoond, werd daarnaast ook nog een waarschuwing aan Life! TV opgelegd.

Mediadecreet

Artikel 91 van het Mediadecreet gaat als volgt:

1° de inhoud en, in geval van lineaire uitzendingen, de programmering, worden nooit dusdanig beïnvloed door de sponsor dat daardoor de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specifiek aan te prijzen;

3° de kijkers en de luisteraars worden duidelijk gewezen op het bestaan van een sponsoringovereenkomst Gesponsorde programma’s of teletekstpagina’s worden duidelijk als zodanig gekenmerkt door in het begin, tijdens en/of op het einde van het programma of het programmaonderdeel of teletekstpagina’s op passende wijze de naam en/of het logo en/of een ander symbool van de sponsor, zoals een verwijzing naar zijn product(en) of dienst(en) of een onderscheidingsteken daarvan, te vermelden.

Als in de aankondigingsspots de sponsors vermeld worden, zal dat gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het eerste lid, 2° en 3°.”

‘De programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden:

1° de inhoud en, in geval van lineaire uitzendingen, de programmering ervan, worden nooit dusdanig beïnvloed dat de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen;

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht;

4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid om verwarring bij de kijkers te voorkomen. De Vlaamse Regering kan daarover nadere regels bepalen.’

‘Artikel 1. Omroeporganisaties wijzen de kijkers op de aanwezigheid van productplaatsing in de programma's zoals vermeld in artikel 100, § 1, 4°, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, door het tonen van het logo dat in de bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Art. 2. De manier waarop het logo, vermeld in artikel 1, in beeld wordt gebracht, voldoet aan de volgende criteria:

1° het wordt op een duidelijke en contrasterende wijze gedurende ten minste vijf seconden ononderbroken in beeld gebracht in het begin van het programma, op het einde van het programma en na elke hervatting van het programma na een reclamepauze;

2° het wordt rechts bovenaan of rechts onderaan in beeld gebracht en voldoet aan de volgende minimumnormen :

a) grootte : 1) SD : breedte 35 px en hoogte 35 px;

2) HD : - resolutie 720 lijnen : breedte 42 px en hoogte 42 px; - resolutie 1080 lijnen : breedte 63 px en hoogte 63 px; b) kleur : 255 (R) 255 (G) 255 (B) / 0 (R) 0 (G) 0 (B); c) transparantie : 45 %.

Art. 3. Het logo, vermeld in artikel 1, wordt op een neutrale manier in beeld gebracht. De aanduiding van de aanwezigheid van productplaatsing in een programma mag de producten of de diensten waarop de productplaatsing betrekking heeft, niet vermelden of vertonen.’

Bijlage. Het logo voor productplaatsing, vermeld in artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het gebruik van een logo voor de aanduiding van productplaatsing.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Life!TV Broadcasting Company
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 12 juni 2012
Beslissingsnummer:
2012-011
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek