Actua TV wordt gewaarschuwd wegens het uitzenden van alleenstaande reclamespots, het niet duidelijk herkenbaar maken van reclame en het rechtstreeks aansporen tot aankoop in sponsorvermeldingen

Actua TV wordt gewaarschuwd wegens het uitzenden van alleenstaande reclamespots, het niet duidelijk herkenbaar maken van reclame en het rechtstreeks aansporen tot aankoop in sponsorvermeldingen.

Uitgezonden spots zijn geen zelfpromotie
De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties van 19 september (17u-23u), waaronder Actua TV. De onderzoekscel van de VRM stelde vast dat tijdens de onderzochte periode 22 alleenstaande reclame- of telewinkelspots werden uitgezonden. Telkens betrof het spots m.b.t. een boek.  De spot werd afgesloten met de auditieve vermelding: 'Koop nu een door de auteur gesigneerde exemplaar van dit boek op onze webshop www.actua.be' . De spots werden ook niet duidelijk als reclame of telewinkelen aangeduid.

De VRM is van oordeel dat deze boeken niet kunnen beschouwd worden als een product van BVBA Actua tv, dit louter omdat ze aan bod zijn gekomen in een boekenprogramma van de zender. Bijgevolg beantwoorden de spots niet aan de definitie van zelfpromotie.

De VRM stelt dan ook een inbreuk vast op artikelen 79, § 1 en §2, van het Mediadecreet. Aangezien de omroep aannemelijk maakt dat er ter goeder trouw werd gehandeld, legt de VRM een waarschuwing op.

'Koop nu' zet rechtstreeks aan tot aankoop
Tijdens de onderzochte periode wordt ook het programma 'Actua TV-Boeken' uitgezonden. Aan het einde van het programma volgt telkens een korte spot, die vormelijk het karakter heeft van een sponsorvermelding, over het boek dat in het programma door de auteur wordt toegelicht. Gedurende de hele spot wordt de cover van het boek prominent in beeld gebracht, naast de vermelding van de website en begeleid door de auditieve boodschap: 'Koop nu een door de auteur gesigneerd exemplaar van dit op boek op onze webshop www.actua.tv/shop.

Artikel 91, 2°, van het Mediadecreet stelt dat gesponsorde omroepdiensten en programma's niet rechtstreeks mogen aansporen tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specfiek aan te prijzen. De VRM is van oordeel dat Actua TV deze bepaling niet heeft nageleefd. Gelet op het feit dat het de eerste keer is dat dergelijke inbreuk bij Actua wordt vastgesteld, wordt een waarschuwing opgelegd.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

46° zelfpromotie : de aanprijzing door een omroepdienst van eigen producten, diensten, programma’s of netten.”

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

"§ 2. Afzonderlijke reclame- en telewinkelspots blijven een uitzondering. Een afzonderlijke reclame- of telewinkelspot is toegestaan per televisieomroepprogramma per dag.

Daarnaast zijn afzonderlijke reclame- en telewinkelspots toegestaan:

1° in uitzendingen van sportevenementen;

2° als er een langdurige spot wordt uitgezonden van minimaal twee minuten;

3° als een omroeporganisatie er niet in geslaag is voor een specifiek reclameblok meer dan een reclame- op telewinkelspot te verkopen, bij gebrek aan interesse van de klanten".

Artikel 91, 2°, van het Mediadecreet schrijft voor:

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specfiek aan te prijzen."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
BVBA Actua Tv
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 23 december 2011
Beslissingsnummer:
2011-031
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek