4. Duurzaam ondernemen

SD38: De VRT doet aan duurzaam ondernemen en draagt zo bij in de vermindering van broeikasgassen, de versterking van de biodiversiteit en een betere milieukwaliteit.

OD38.1: De VRT informeert en sensibiliseert het personeel via interne kanalen over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

OD38.2: De VRT stelt een meerjarig milieuactieprogramma op en voert het uit, waarin onder meer volgende aspecten aan bod komen:

 • rationeel energieverbruik;

 • duurzame aankoop en duurzaam materialenbeheer;

 • duurzame mobiliteit; 

 • duurzaam afvalbeheer.

Om deze doelstelling te behalen dient de VRT:

 1. het personeel via interne kanalen te informeren over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 2. een meerjarig milieuactieprogramma op te stellen en uit te voeren, waarbij volgende aspecten aan bod komen: rationeel energieverbruik, duurzame aankoop en duurzaam materialenbeheer; duurzame mobiliteit; duurzaam afvalbeheer.  

1.       Informeren/sensibiliseren van de werknemers

Gegeven de beperkingen van haar huisvesting, probeerde de VRT haar ecologische voetafdruk te beperken, bijvoorbeeld door het gebruik maken van groene stroom en het opnemen van energieprestaties als criterium voor technologische vervangingsinvesteringen.

De VRT sensibiliseert over milieuthema’s en klimaat op verschillende manieren:

 • ten aanzien van haar personeel:
  • VRT nam deel aan Dikke-truiendag waarbij de verwarming een paar graden werd verlaagd. Door deze sensibiliseringscampagne werd de boodschap dat ‘een graadje lager aanzienlijk wat energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot oplevert’, uitgedragen binnen de organisatie. Verschillende VRT-netten hadden aandacht voor de actie (bijvoorbeeld Ketnet in Karrewiet).
 • Met Earth Hour (actie van WWF voor het klimaat), doofde de VRT op 25 maart 2015 de verlichting op de VRT-toren. Dit ter ondersteuning van het idee dat iedereen kan bijdragen in de strijd tegen de klimaatverandering.
 • Ter ondersteuning van de Autoloze zondag (van Brussel) informeerde de VRT haar medewerkers over de mobiliteitsalternatieven.
 • In 2015 stelde de VRT een nieuwe mobiliteitsregeling voor het woon-werkverkeer en de bedrijfswagens op (en wordt van kracht in 2016). Om ecologisch verantwoorde verplaatsingen te ondersteunen, voorziet het nieuwe kader financiële stimuli.
 • in het aanbod hadden de VRT-netten regelmatig aandacht voor milieu en klimaat (bijvoorbeeld naar aanleiding van de internationale klimaatconferentie in Parijs).

2.       Meerjarig milieuactieprogramma

De VRT stelt dat het een wendbare en creatieve organisatie wenst te zijn die streeft naar duurzaamheid. Om die duurzaamheid waar te maken hield zij, bij het uitvoeren van haar kerntaken, rekening met de sociale en economische context en met de impact van haar activiteiten op het milieu.

‘Duurzaam ondernemen’ werd als een apart hoofdstuk opgenomen in het VRT-meerjarenplan voor de periode 2013-2015. In dit meerjarenplan werden heel wat concrete acties opgesomd waarmee de VRT kan bijdragen tot de vermindering van de broeikasgassen, de versterking van de biodiversiteit en een betere milieukwaliteit. Door het meerjarig milieu actieplan op te nemen in het meerjarenplan van de VRT kan dit actieplan jaarlijks geüpdatet worden en kunnen er nieuwe initiatieven aan toegevoegd worden. Duurzaam ondernemen houdt voor de VRT drie belangrijke dimensies in (cf. VRT-meerjarenplan 2013-2015):

 • Economische dimensie
  • Ter versterking van de audiovisuele sector: stimuleren en ondersteunen van zowel intern als extern talent.
  • Efficiënt omgaan met de beschikbare middelen.
 • Sociale dimensie:
  • Optimaal inzetten van personeel gedurende de volledige loopbaan, rekening houdend met de duurzaamheid van de functie-uitoefening.
  • Diversiteit in zowel personeelsbestand als aanbod en beeldvorming. Evenwichtig en genuanceerd aanbieden van maatschappelijke thema’s zoals kansarmoede, seksuele geaardheid, senioren, zorg, milieu, ..

Het begrip ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ wordt opgenomen in contracten met externe productiehuizen en leveranciers. In alle overeenkomsten die de VRT afsluit met leveranciers is een clausule opgenomen over maatschappelijke verantwoord ondernemen. Daarmee verbindt de Medecontractant zich ertoe om bij de uitvoering van die overeenkomst de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen in acht te nemen en de geldende sociale regelgeving steeds na te leven. De contractant verbindt er zich ook toe dat hij alle contractuele voorwaarden die hij zelf aangaat voor de uitvoering van de 

  • VRT-overeenkomst, ook schriftelijk vastlegt (bevattende onder andere financiële afspraken en de te presteren duur).
  • De VRT streefde de doelstellingen van het Sociaal Charter voor de Audiovisuele Sector na. Het charter bevat een reeks engagementen en acties op een aantal domeinen: onderwijs en stages, starten in de sector, werken in de sector, intellectuele eigendom, veiligheid en welzijn, flexibiliteit en arbeidsdruk, werk-privé-balans en sociaal overleg.
 • Milieu:
  • Het huidige omroepcentrum te Brussel voldoet niet aan de energieprestatieregelgeving. Het toekomstige omroepcentrum zal daar verandering in brengen. Het programma van eisen dat hen werd overhandigd, bevatte een hoofdstuk waarin de VRT-ambities m.b.t. duurzaamheid werden beschreven. De VRT ambieert voor haar kantooromgeving de hoogst mogelijke score van 4 sterrenin het scoringsmechanisme beschreven in de publicatie “waardering van kantoorgebouwen – op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse Overheid”.
  • Sensibilisatie medewerkers m.b.t. milieu-impact
  • Sensibilisatie Vlaamse mediagebruiker m.b.t. thema’s als klimaat en biodiversiteit.

 

 

CONCLUSIE: De VRT blijkt deze doelstelling behaald te hebben.