Archief Thesisprijs 2014

Caroline Bijnens (KU Leuven) wint Thesisprijs 2014 met eindwerk over de openbare omroep in het digitale tijdperk

10/12/14 - De Vlaamse Regulator voor de Media reikt vandaag zijn thesisprijs uit. Eindlaureaat is Caroline Bijnens (KU Leuven) met haar masterproef 'De publieke omroep in het digitale tijdperk: stoorzender of katalysator? Een nieuwsframe-analyse van Vlaamse kranten'.
Pommeline De Bruycker (Universiteit Antwerpen - 'Ad avoidance in een digitaal tijdperk, een afweging tussen merkmemorisatie en attitude') en Maaike Dijkhof (Universiteit Antwerpen - 'Media als positieve stimulans tot gezond eten') eindigen respectievelijk als tweede en derde.

Caroline Bijnens: "In Vlaamse kranten wordt vaker positief dan negatief bericht over de VRT. De openbare omroep wordt het meest omschreven als noodzakelijk voor de samenleving, als partner van commerciële media in de strijd tegen globale mediaspelers en als centrum van een interactief, voor iedereen toegankelijk, digitaal netwerk"

In tal van Europese landen wordt op dit moment nagedacht over de rol van de publieke omroep in het digitale tijdperk. De media zijn in dit vraagstuk een platform waarop deze discussie wordt gevoerd, maar tegelijkertijd hebben ook zij een eigenbelang in de online afwezigheid van de VRT. In deze masterproef onderzoekt Caroline Bijnens voor het eerst aan de hand van een nieuwsframe-analyse hoe drie Vlaamse kwaliteitskranten (De Standaard, De Morgen en De Tijd) en één Vlaamse populaire krant (Het Laatste Nieuws) tussen begin 2008 en eind 2013 over de rol van de openbare omroep in het digitale tijdperk hebben bericht. Deze bevindingen werden aangevuld met diepte-interviews met experts in de Vlaamse mediawereld.

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat er vaker positief dan negatief wordt bericht over de openbare omroep. De VRT werd het meest omschreven als noodzakelijk voor de samenleving, als partner van de commerciële media in strijd tegen de globale mediaspelers en als het centrum van een interactief, voor iedereen toegankelijk, digitaal netwerk.
Hoewel de berichtgeving in de Vlaamse kranten en tussen uitgevers niet significant van elkaar verschillen, blijken er uiteraard wel veel verschillende opvattingen te bestaan over de rol van de openbare omroep in het digitale tijdperk. Dit bleek ook in de diepte-interviews met media-experts: actoren van de Vlaamse printmedia erkenden dat een kwaliteitsvolle publieke omroep de journalistieke standaard en het pluralisme in het Vlaamse medialandschap ten goede komt. De rol van de VRT vulden ze echter beperkter in: de VRT mag zeker niet té sterk worden en hun digitale activiteiten bemoeilijken of de markt verstoren met publieke middelen. Verder wenst de geschreven pers ook dat de VRT geen dominante voortrekkersrol op zich neemt in Vlaamse innovatie, maar eerder optreedt als stimulans en begeleider op de weg naar vernieuwing. Hierbij is het aan de Vlaamse overheid om een gunstig ondernemersklimaat voor de mediasector te scheppen.

"De VRT kent een breed draagvlak en is geliefd in Vlaanderen: er pleitte zo goed als niemand voor een afschaffing of een sterke terugschroeving van de rol die de publieke omroep de laatste jaren op zich neemt", zo besluit Caroline Bijnens.

Pommeline De Bruycker: "Doorspoelgedrag van televisiekijkers heeft een negatief effect op de merkmemorisatie. Dit effect blijkt toe te nemen naargelang de doorspoelsnelheid (6x - 24x - 64x) toeneemt.

Voor haar masterproef onderzocht Pommeline De Bruycker het effect van doorspoelgedrag op merkmemorisatie en attitude met het oog op reclame-effectiviteit. In een online experiment werden participanten blootgesteld aan een fragment van een Vlaamse entertainmentreeks die werd onderbroken door reclame. Afhankelijk van de conditie waarin de deelnemers zich bevonden, werd dit reclameblok doorgespoeld met snelheid 6x, 24x of 64x. De deelnemers in de controlegroep bekeken het reclameblok niet versneld.

"De resultaten van het onderzoek bevestigen eerst en vooral het negatieve effect van doorspoelgedrag op merkmemorisatie. Dit effect blijkt toe te nemen naargelang de snelheid waarmee men het reclameblok tracht te omzeilen, verhoogt. Tot slot bleek de plaats van een advertentie binnen een doorgespoeld reclameblok geen significant modererende rol te spelen", zo besluit Pommeline De Bruycker.

Maaike Dijkhof: "Culinaire televisieprogramma's hebben geen significante invloed op de attitude van kinderen (10-12j) op gezonde voeding. Ze hebben wel een significante invloed op het eetgedrag"

Het medium televisie wordt vaak met de vinger gewezen als zou deze een negatieve invloed hebben op het eetgedrag van kinderen. Er zijn echter ook bepaalde vormen van media die juist een positieve invloed willen hebben op het eetgedrag van kinderen. Denken we maar aan culinaire televisieprogramma's die steeds vaker op tv te zien zijn, ook speciaal voor kinderen.

In dit onderzoek staat volgende onderzoeksvraag centraal: 'Wat is de impact van culinaire tv-programma's op het eetgedrag van kinderen en de attitude met betrekking tot gezonde voeding?'. Het onderzoek werd gevoerd bij kinderen van 10-12 jaar.

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat het bekijken van een culinair tv-programma geen significante invloed heeft op de attitude met betrekking tot gezonde voeding. Het bekijken van het culinaire televisieprogramma bleek wel een significante invloed te hebben op het eetgedrag. In het onderzoek werd ook bekeken welke factoren een invloed hebben op het eetgedrag van kinderen en de attitude m.b.t. gezonde voeding. Zo bleek geslacht een bepalende factor te zijn (meisjes). Ook het al dan niet samen eten met de rest van het gezin is een factor die een duidelijke invloed heeft op het eetgedrag van kinderen. Kinderen die vaker met de rest van het gezin eten, eten ook vaker gezonde voedingsproducten. 


In aanloop naar de prijsuitreiking ondekt u op onze site alle eindwerken van de deelnemers (in willekeurige volgorde) die niet tot de drie laureaten behoren.

Sofie Monballyu - Kinderen als 'ideale' slachtoffers? Een kwalitatieve inhoudsanalyse naar de representatie van kinderen bij rampenberichtgeving

Voor haar masterproef voerde Sofie Monballyu een kwalitatieve inhoudsanalyse uit op de artikels uit De Morgen, De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws die in een periode van drie weken verschenen zijn over de busramp in Sierre.

Sofie Monballyu concludeerde dat er een specifieke vorm van mediarepresentatie bestaan van rampen waarbij kinderen betrokken zijn. Deze wordt voornamelijk gekenmerkt door sensatie, een focus op kinderen, het creëren van een gemeenschapsgevoel en de link met de Kerk.

Lees de masterproef (pdf)

Violetta Jitomirskaya - 'Televisiemaker voor een dag' Visueel etnografisch onderzoek naar televisiegebruik en identiteit van diasporajongeren.

De onderzoeksresultaten tonen volgens Violetta Jitomirskaya aan dat diasporajongeren gebruik maken van nationale, globale en de zenders uit hun thuisland en dus niet uitsluitend van de media uit hun thuisland. In de inhoud van de televisieprogramma's zijn de migrantengerelateerde thema's dan ook zo goed als afwezig. De personages en deelnemers die zijn verwerkt door onze respondenten behoren tot verschillende etnische groepen waartussen wij vaak de etnische groep van de respondent in kwestie terugvonden. In de geproduceerde televisieprogramma's komen vooral verschillende puberteitgerelateerde thema's aan bod.

Besluitend kan worden gesteld dat de leefwereld van diasporajongeren niet mag worden gereduceerd tot hun religieuze of culturele praxis. Een diverse samenleving brengen op het scherm betekent dan ook niet dat er meer minderhedengerelateerde thema's aan bod moeten komen maar vooral dat diasporajongeren moeten worden getoond binnen hun leefwereld die uit meer dan enkel hun etnische identiteit bestaat.

Lees de masterproef (pdf)

Irene de la Corte - The Newspaper Market in Flanders: Willigness to Pay and Price Sensitivity of Multichannel Readers

In haar masterproef bestudeert Irene de la Corte de Vlaamse krantenmarkt. Gebaseerd op literatuuronderzoek gaat ze na in welke mate er significante relaties bestaan tussen enerzijds de bereidheid om te betalen voor nieuwscontent en anderzijds demografische gegevens, nieuwsconsumptie gewoontes, ...

Lees de masterproef (pdf)

France Van Nieuwenborgh - Media is 'not just any other business', invloed van eigendomsstructuren op de content in de krant

In haar masterproef onderzoekt France Van Nieuwenborgh in welke mate de eigendomsstructuren van (kranten)mediagroepen een invloed hebben op de berichtgeving in de krant. Als casestudie werd de berichtgeving over het decreet 'signaalintegriteit' onderzocht.

Lees de masterproef (pdf)

Ines Georgieva - Search neutrality as a regulation principle for Internet search engines, a multidisciplinary approach

In haar masterproef onderzoek Ines Georgieva in welke mate de bestaande regelgeving volstaat om zoekneutraliteit te garanderen.

Algemeen wordt besloten dat zoekmachines een belangrijke rol spelen in onze huidge samenleving. De bestaande regelgving volstaat niet om mogelijke problemen bij gatekeepers aan te pakken. Ines Georgieva pleit dan ook voor nieuwe regelgeving, die echter niet te ingrijpend mag zijn.

Lees de masterproef (pdf)

Lynn Van Haecht - Het omzetten, implementeren en afdwingen van Europese productplaatsingsregels: Een vergelijkend casestudie onderzoek naar Groot-Brittannië en Vlaanderen

Lynn Van Haecht onderzocht in haar masterproef de wijze waarop in Groot-Brittannië (in de Britse Broadcasting Code) en Vlaanderen (in het Mediadecreet) de Europese richtlijnen met betrekking tot productplaatsing worden omgezet, geïmplementeerd en afgedwongen. Ook de functies, activiteiten en handhavingsmethodes van de Britse en Vlaamse toezichtsorganen werden bestudeerd.

Lees de masterproef (pdf)

Maximiliaan Fauconnier - De invloed van creativiteit in audiovisuele reclame op het consumentengedrag van Generatie Y

Met zijn masterproef wil Maximiliaan Fauconnier een bijdrage leveren aan het debat over de effectiviteit van reclamespots op televisie. Hij onderzoekt in welke mate creativiteit in audiovisuele reclame invloed heeft op het consumentengedrag van jongeren. De doelgroep van het onderzoek is Generatie Y (iedereen geboren tussen 1982 en 2000). Eerdere studies hebben namelijk aangetoond dat deze generatie kritisch staat ten aanzien van reclame en marketing.

Lees de masterproef (pdf)

Emilie Bossens - Rauwe realiteit of het publiek beschermen? De evaluatie en publiceerbaarheid van dramatische nieuwsfoto's volgens persoonlijkheidskenmerken

In de krant worden lezers bijna dagelijks geconfronteerd met dramatische beelden van menselijk lijden. Voorbeelden zijn foto's van oorlog, rellen, branden, (natuur)rampen en verwoesting. De vraag leeft in welke mate dramatische en gruwelijke beelden gepubliceerd moeten worden, of dat deze beter 'geheim' worden gehouden.

Voor deze masterproef werden 400 respondenten bevraagd m.b.t. het publiceren van dramatische nieuwsfoto's.

Uit haar studie besluit Emilie Bossens dat de meerderheid van het publiek van mening is dat ze niet beschermd hoeven te worden voor dramatische foto's. Drie op vier respondenten geeft aan dat het publiek recht heeft op zoveel mogelijk informatie, en dus ook de schokkende foto's. Vrouwen blijken echter significant meer belang te hechten aan een zekere bescherming van het publiek en de privacy van de slachtoffers.

Emilie Bossens legde de respondenten ook verschillende soorten gruwelijke nieuwsfoto's voor. Uit de resultaten bleek dat respondenten de close-up foto het meest schokkend en minst geschikt voor publicatie vonden. Een foto met een kind als slachtoffer wordt schokkender bevonden dan wanneer het slachtoffer volwassen is.

Lees de masterproef (pdf)

Ann Van Doren - De bereidheid van papieren krantenlezers om te betalen voor online nieuws content

In haar masteproef onderzoekt Ann Van Doren in welke mate lezers van de gedrukte krant bereid zijn te betalen voor online nieuws content.

Betalingsbereidheid in de toekomst bleek voor zowel alle mobiele als online versies van de krant bij de meerderheid van de papieren krantenlezers onwaarschijnlijk tot zeer onwaarschijnlijk. Iets minder dan de helft van de Vlaamse krantenlezer vindt, net zoals lezers wereldwijd, dat er online voldoende gratis alternatieven zijn en dat nieuws online gratis moet blijven. Ze achten de waarschijnlijkheid om te betalen voor specifieke content het grootst bij nieuws updates, lokaal nieuws en gepersonaliseerd nieuws. Lezers van de gedrukte krant vinden € 30 een acceptabele prijs voor een premium abonnement en € 7,5 per maand voor een digitaal abonnement. 60 % van de lezers van de gedrukte krant hebben een abonnement en betalen het liefst op jaarlijkse of maandelijkse basis.Bij de meer flexibelere formules scoort het 'metered model' meer dan de 'pay-
per-view'. De PSAP-schaal voor de lezers van de gedrukte krant is quasi gelijk voor beide abonnementsformules: eén op vier zal vrij vroeg overgaan tot aankoop van een premium of digitaal abonnement maar drie op vier blijft achter.

De Media-ID vindt de meerderheid van de lezers van de gedrukte krant interessant tot zeer interessant. Ze willen hieraan gekoppeld vooral toegang tot het hele archief, content zonder advertenties, een korting op een digitaal abonnement en gepersonaliseerd nieuws. Krantenuitgevers kunnen op basis van deze wensen en met behulp van de Media-ID, hun online aanbod duidelijk differentiëren van de gedrukte krant en dat zien we als één van de belangrijkste voorwaarden om hun online nieuws aanbod betalend te kunnen maken.

Lees de masterproef (pdf)

Lees het artikel uit de Tijd: Krantenlezers willen online ander aanbod (nieuw venster)

Nathalie Thollebeek - De invloed van mediaconcentratie en crossmedialisering op de nieuwsinhouden.

In haar masterpoef gaat Nathalie Thollebeek na in welke mate mediaconcentratie en crossmedialisering op de Vlaamse mediamarkt een invloed hebben op de nieuwsinhoud. Hiervoor werden 1.144 krantenartikels uit Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, De Standaard en De Morgen, door middel van een kwantitatieve inhoudsanalyse geanalyseerd (over een periode van vier jaar).

Onderzoeksvragen die aan bod komen:
• In welke mate berichten dagbladen over hun eigen mediaproducten en concurrerende mediaproducten?
• Verschilt de toon van de berichtgeving?
• Is er een verschil waar te nemen tussen populaire kranten en kwaliteitskranten?

Lees de masterproef (pdf)

Afbeeldingen

Van links naar rechts: Maaike Dijkhof, Caroline Bijnens, Pommeline De Bruycker
Van links naar rechts: Maaike Dijkhof, Caroline Bijnens, Pommeline De Bruycker