2.3. Het financieel kader

Het financieel kader van de VRM zag er in 2011 als volgt uit:

ontvangstenzijde
esr-code naam bedrag (euro)
08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 3.585.139
16.11 Aan bedrijven 787.784
16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen 9.700
16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector 4.702
38.10 Van bedrijven 19.250
38.40 Van vzw's t.b.v. de gezinnen 3.000
46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 1.466.000
 

De inkomsten uit de administratieve geldboetes die door de VRM worden opgelegd, komen terecht in de algemene middelenbegroting van de Vlaamse overheid. Het bedrag van de opgelegde geldboetes heeft bijgevolg geen rechtstreekse invloed op de werkingsmiddelen van de VRM.

uitgavenzijde
esr-code naam bedrag (euro)
03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 3.601.484
11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen 901.032
11.12 Overige bezoldigingselementen 129.295
11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 369.037
11.31 Directe toelagen 24.790
11.40 Lonen in natura 17.494
12.11 Algemene werkingskosten 708.737
12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 14.011
41.10 Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 98.500
74.22 Verwerving van overig materieel 11.283
81.12 Kredietverleningen aan privébedrijven 250