Verslag toegang tot televisiedienst voor personen met een handicap indienen vóór 31 maart 2022

Artikel 151, §4, van het Vlaams Mediadecreet bepaalt dat  de openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap en de particuliere televisieomroeporganisaties elk jaar vóór 31 maart aan de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) een verslag bezorgen over de toegang tot hun televisiedienst voor personen met een handicap waarbij ook eventueel actiepunten worden geformuleerd. Aan de omroeporganisaties wordt gevraagd te beschrijven hoe zij het voorbije werkingsjaar concreet artikel 151, §1, §2 en §3 van het Mediadecreet hebben nageleefd.

Bijgevoegd aan dit bericht is het in te vullen schema toegevoegd alsook de toepasselijke regelgeving en een verklaring ter bevestiging van de correctheid van de gegevens.

De VRM ontvangt het ingevulde schema met de gegevens over 2021 voor het aangeboden omroepprogramma / omroepprogramma's, samen met de ondertekende verklaring ter bevestiging van de correctheid van de gegevens vóór 31 maart 2022 op het adres van de Vlaamse Regulator voor de Media, Koning Albert II-laan 20 bus 21 te 1000 Brussel. De gegevens kunnen ook per mail bezorgd worden aan [email protected]

Bijkomende nuttige regelgeving: Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 betreffende de vastlegging van een tijdspad en quota voor het toegankelijk maken van omroepprogramma's en betreffende het verstrekken van subsidies ter uitvoering van artikel 151 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie

vrijdag, 4 maart 2022