Quotaverslagen niet-lineaire televisiediensten indienen tegen 31 maart 2021

Artikel 157, §1 en §3, van de gecoördineerde Vlaamse decreten betreffende de radio-omroep en de televisie van 27 maart 2009, (hierna ‘het Mediadecreet’ genoemd) bepalen: 

Ҥ 1. De niet-lineaire televisieomroeporganisaties bieden in hun programma-catalogus minstens 30% Europese producties aan waarvan een aanzienlijk deel Nederlandstalige Europese producties zijn. De niet-lineaire televisieomroeporganisaties zorgen voor een prominente plaats van deze Europese producties in hun programmacatalogus.

Het eerste lid is niet van toepassing op niet-lineaire televisieomroep-organisaties met een lage omzet of een klein publiek en is niet van toepassing op kleine en micro-ondernemingen. De Vlaamse Regering bepaalt de criteria van een lage omzet en van een klein publiek.

De Vlaamse Regering kan voor de bepaling van een aanzienlijk deel Nederlandstalige Europese producties zoals bedoeld in het eerste lid quota opleggen.”

“§ 3. De niet-lineaire televisieorganisaties bezorgen elk jaar voor 31 maart aan de Vlaamse Regulator voor de Media een verslag over de wijze waarop aan de bepalingen van de paragrafen 1 en 2 is voldaan. De Vlaamse Regulator voor de Media maakt die gegevens openbaar.”

Artikel 234, eerste en tweede lid, van het Mediadecreet luidt:

De Vlaamse Regulator voor de Media is bevoegd inlichtingen en documenten te vragen van omroeporganisaties van of erkend door de Vlaamse Gemeenschap of aangemeld bij de Vlaamse Regulator voor de Media, dienstenverdelers, aanbieders van kabelomroepnetwerken en van aanbieders van etheromroepnetwerken, als dat voor de invulling van zijn taak nodig is.

Iedere omroeporganisatie van of erkend door de Vlaamse Gemeenschap of aangemeld bij de Vlaamse Regulator voor de Media, iedere dienstenverdeler, en iedere aanbieder van kabelomroepnetwerken en etheromroepnetwerken is verplicht om medewerking te verlenen aan de Vlaamse Regulator voor de Media en de door de Vlaamse Regering aangewezen personeelsleden van de Vlaamse overheid bij de uitoefening van hun bevoegdheden.”

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) verzoekt u de gegevens in het bijgevoegde schema in te vullen voor alle niet-lineaire diensten die u in 2020 heeft aangeboden.  Het blanco schema werd aan de  VRM bezorgd door de Europese Commissie, die onderzoekt of de bepalingen in de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten worden nageleefd.  Het schema werd toegevoegd aan dit bericht.

Daarnaast vindt u ook nog een standaardformulier ter bevestiging van de correctheid van de aan de VRM bezorgde gegevens.

Graag kreeg de VRM het ingevulde schema met de gegevens voor de niet-lineaire diensten die u in 2020 heeft aangeboden, samen met de ondertekende verklaring ter bevestiging van de correctheid van de gegevens, vóór 31 maart 2021 toegestuurd op het adres Vlaamse Regulator voor de Media, Koning Albert II-laan 20 bus 21 te 1000 Brussel. U kan deze gegevens ook mailen naar [email protected] .

donderdag, 4 maart 2021