Verslag symposium : De toekomst van regionale en lokale audiovisuele media in Vlaanderen

Op woensdag 13 november 2013 organiseerde de Vlaamse Regulator voor de Media zijn jaarlijks symposium. Op het symposium stonden de regionale en lokale audiovisuele media (lokale radio - regionale televisie) en hun toekomst centraal.

Verslag

Het symposium werd geopend door gedelegeerd bestuurder Joris Sels.

Allereerst werd de studie van KPMG 'behoefte- en marktanalyse van het Vlaamse radiolandschap' voorgesteld door mevrouw Ann Lecluyse en de heer Bart Walterus. Er werd een kort overzicht gegeven over de aanpak en de huidige situatie binnen het Vlaamse radiolandschap. Het doel van deze studie was het geven van input aan de beleidsmakers voor toekomstige beleidskeuzes en de belangrijkste beleidsaanbevelingen werden op het symposium dan ook kort toegelicht.

Een tweede presentatie werd gehouden door de heer Patrick Deroost (Podium Perception Management) die handelde over de 'adviesopdracht verzorgingsgebieden regionale televisieomroeporganisaties'. In dit rapport werd de huidige indeling in zendgebieden van de regionale televisieomroepen geanalyseerd. De nadruk in het rapport ligt op de noodzaak om te komen tot voldoende homogene nieuwsgebieden.

Mogelijke oorzaken van de grote verschillen tussen de verschillende nieuwsgebieden werden nagegaan. Zo zijn de redactionele strategieën, de programmatie en de marketing verschillend maar ook de concurrentie en de potentiële zendgebieden spelen hier een rol in. Na een grondige analyse werden in het rapport aanbevelingen gedaan om de huidige indeling in zendgebieden aan te passen zodat er meer homogene nieuwsgebieden ontstaan. Zo zou elke regionale omroep zich kunnen richten op haar centrumstad en zou lokaal nieuws veel kritischer gescreend moeten worden op relevantie.

Na beide presentaties volgde een paneldebat, gemodereerd door VRT-journalist Marc Van de Looverbosch, met volgende sprekers:

• De heer Ernest Bujok (Concentra)
• De heer Jan Peeters (RTV)
• De heer Michel Vanderfeesten (Vereniging Regionale Radio Omroepen)
• De heer Marc Peersmans (Vlaamse Radiovereniging)

Een eerste onderwerp bevatte een herindeling van de zendgebieden van de regionale televisieomroepen. Het voorstel om naar een scheiding te gaan tussen redactionele werking en commerciële exploitatie werd verschillend onthaald door de heer Bujok en de heer Peeters.

Volgens Ernest Bujok is het zinvol om naar een scheiding te gaan tussen de redactionele werking en de commerciële exploitatie aangezien de redactionele werking gebaat is bij homogene nieuwsgebieden met de respectievelijke centrumsteden als bindend element. Door slechts 1 exploitatiegebied te hebben wordt de schaal dan weer commercieel vergroot.

Jan Peeters maakt zich echter zorgen omdat niet alle zendgebieden even lucratief zijn. Sommige zendgebieden zijn veel groter dan anderen en krijgen bijgevolg ook meer geld.

Het debat over de regionale en lokale radio's werd ingezet door Marc Peersmans die naar de frequenties verwijst als naar een schaars goed dat geoptimaliseerd dient te worden. Hierbij denkt hij ook aan de VRT frequenties aangezien de beheersovereenkomst afloopt eind 2016.

Michel Vanderfeesten is het daarmee eens en vindt het nodig te kijken naar eventuele overlappingen om op die manier te optimaliseren. De parameters van de vergunningen moeten herbekeken worden.

In haar slotwoord is Katia Segers (VUB) verontrust over de vele recente verschuivingen in het medialandschap die de garantie op diversiteit kunnen ondermijnen. Ze verwijst hierbij ondermeer naar de recente oprichting van het Mediahuis.

Investeren in regionaal en lokaal nieuws blijft heel belangrijk aangezien er door de crossmedialiteit en convergentie eigenlijk geen aparte toekomst meer is voor regionale media. Een aantal pijnpunten zijn nieuwe nieuwsgebieden, de geringe inkomsten uit reclame, de herschikkingen in het medialandschap en de lage waardering door de kijker. Dit laatste staat haaks op het feit dat mensen meer en meer regionaal en lokaal nieuws willen.

Ze verwijst naar het belang van nieuwe business modellen waarin de diversiteit gegarandeerd blijft en beklemtoont de ondersteunende rol die de overheid hier dient te vervullen.


Archief

Verslag symposium 2012: Connected TV: De (Vlaamse) mediasector onder druk?!

 

dinsdag, 19 november 2013