VRM legt TVL een boete op van 1.500 euro (sponsorboodschappen in strijd met KB kansspelreclame en Mediadecreet)

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen van de regionale televisieomroeporganisaties (12 november 2023, 17u-20u), waaronder de uitzendingen van TVL (vzw Tele-Visie-Limburg).

De uitzendingen van TVL bevatten een programmatie in lusvorm waarbij meermaals dezelfde programma’s worden uitgezonden. Zo wordt o.a. het sportprogramma ‘Score’ (met samenvattingen van diverse sportwedstrijden) meermaals uitgezonden.

Rond het programma worden sponsorvermeldingen uitgezonden voor online kansspelen

Beoordeling door de VRM

Eén van de basisregels uit het Mediadecreet bij het gebruik van commerciële communicatie bestaat erin dat de aanbieders van omroepdiensten, waaronder regionale televisieomroeporganisaties zoals TVL, geen commerciële communicatie mogen uitzenden die in strijd is met wettelijke bepalingen (artikel 52 van het Mediadecreet). Deze regel geldt ook voor sponsoring en sponsorvermeldingen, als vormen van commerciële communicatie.

Het KB kansspelreclame bevat ‘wettelijke bepalingen’ (zoals bedoeld in artikel 52 van het Mediadecreet) en beperkt met name de toegestane vormen van reclame voor kansspelen.

Artikel 6 van het KB kansspelreclame bepaalt nadere regels omtrent de inhoudelijke elementen van de reclame die worden toegestaan, de aangelegenheden waarbij reclame kan worden getoond, het tijdsbestek waarbinnen de reclame kan worden getoond en de frequentie ervan.

Het KB kansspelreclame bepaalt onder meer dat dergelijke boodschappen van sportsponsoring enkel rond internationale en Europese sportwedstrijden en Belgische sportwedstrijden mogen worden uitgezonden (artikel 6, § 3), er geen natuurlijke personen in mogen worden afgebeeld (artikel 17, eerste lid) en zij geen andere elementen mogen bevatten dan enkel de merknaam en het logo (artikel 6, § 2).

Uit de beelden en de vaststellingen van de onderzoekscel van de VRM, die op zich niet worden betwist door TVL, blijkt dat TVL tijdens de onderzochte periode vijf maal een sponsorvermelding ten behoeve van een vergunninghouder voor online kansspelen heeft uitgezonden rond een (sport)programma, wat in strijd is met artikel 6, § 3, van het KB kansspelreclame.

Ook blijkt verder dat in de betrokken sponsorvermelding natuurlijke personen worden afgebeeld en ze ook andere elementen (namelijk auditieve en visuele slogans en aansporingen) bevat dan enkel de merknaam en het logo.

Gelet op de strijdigheid van de uitgezonden sponsorboodschappen met het KB kansspelreclame, vormen de betroffen uitzendingen van TVL een inbreuk op artikel 52 van het Mediadecreet.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM enerzijds rekening met het gegeven dat dergelijke inbreuken voor het eerst bij TVL worden vastgesteld, de uitzending een beperkt bereik had en TVL ook maatregelen zou hebben genomen om dergelijke inbreuken in de toekomst te vermijden. Anderzijds kan de VRM niet voorbijgaan aan de grote maatschappelijke impact die ‘reclame’ voor kansspelen heeft. Om die reden is ‘reclame’ voor kansspelen dan ook aan strikte regels en beperkingen onderworpen en vormen schendingen daarvan zeer ernstige inbreuken.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 1.500 euro op te leggen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Tele-Visie-Limburg
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 24 april 2024
Beslissingsnummer:
2024-015
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek