VRM legt nv SBS Media Belgium een boete op van 7.500 euro. SBS Media Belgium dient zich tegen uiterlijk 15 augustus 2024 te conformeren aan het Mediadecreet (Nostalgie+, voorheen NRJ).

Korte samenvatting van de beslissing:

Op 11 december 2023 (beslissing 2023-055) werd door de VRM een boete van 5.000 euro opgelegd aan SBS Media Belgium. Daarbij diende SBS Media Belgium zich tegen uiterlijk 15 februari 2024 te conformeren aan het Mediadecreet (NRJ – Nostalgie+).

In opvolging van deze beslissing heeft de onderzoekscel van de VRM een controleverslag voorgelegd met betrekking tot de uitzendingen van SBS (18 en 19 februari 2024).

Uit de voorliggende uitgebreide luisteronderzoeken van de onderzoekscel blijkt dat er opnieuw enkele verbeteringen aan de uitzendingen zijn aangebracht door SBS.

Op weekdagen zijn er twee live-programma’s in plaats van één, met een eigen karakter en eigen inhoudelijke elementen en rubrieken. Ook is het aantal uren non-stop muziek in het weekend verder afgenomen. Op weekdagen wordt meer verkeersinformatie en actualiteit gegeven binnen de programma’s in vergelijk met het voorgaande luisteronderzoek en ook zijn er meer interactieve elementen, zoals de muziekkeuze van de luisteraar.

Tegelijkertijd blijkt echter dat het aantal uren non-stop muziek nog steeds hoog ligt en de meerderheid van de programma’s die worden uitgezonden nauwelijks presentatie of variatie bevatten en grotendeels onderling inwisselbaar zijn. Ook blijft het aantal van twee programma’s met een mix van presentatie, live-aanbod, (verkeers)informatie en interactie met de luisteraar op weekdagen een laag aantal en is er tijdens het weekend helemaal geen live-programmatie noch interactie. Bovendien is de aanwezige interactie met de luisteraar, gebaseerd op mailverkeer, veeleer bescheiden.

De VRM is dan ook van oordeel dat de uitzendingen nog steeds niet kunnen worden beschouwd als het brengen van een programma-aanbod of een geheel van programma’s opgebouwd rond een generalistisch profiel.

Dergelijke uitzendingen zijn niet in overeenstemming met de basisvoorwaarde uit artikel 143/1, 1°, van het Mediadecreet en het generalistisch profiel waarvoor de netwerkradio-omroeporganisatie is erkend. De VRM besluit dat SBS zich dus niet heeft geconformeerd aan het Mediadecreet, zoals door de VRM opgelegd bij beslissing 2023-055.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de algemene kamer van de VRM rekening met het gegeven dat de uitzendingen van SBS verder in de goede richting zijn geëvolueerd en dat SBS verklaart dat er na de luisteronderzoeken nog aanvullende verbeteringen zijn aangebracht en er in de nabije toekomst nog verdere verbeteringen zullen volgen.

Anderzijds wordt er ook rekening gehouden met het feit dat aan SBS reeds een administratieve geldboete van 5.000 euro werd opgelegd (beslissing 2023-055).

De VRM besluit een administratieve geldboete van 7.500 euro op te leggen. Aan SBS wordt andermaal de kans geboden om aan alle voorschriften te voldoen tegen uiterlijk 15 augustus 2024. Na het verstrijken van die termijn stelt zij zich bloot aan de mogelijke opheffing van haar erkenning als netwerkradio-omroeporganisatie (generalistisch profiel) voor het frequentiepakket 1.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
nv SBS Media Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 22 mei 2024
Beslissingsnummer:
2024-033
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek