Opheffing erkenning vzw VERO (ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden

Korte samenvatting van de beslissing:

Bij beslissing 2024/001 (8 januari 2024) heeft de algemene kamer van de VRM vzw VERO, erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor frequentiepakket 5 (Aalter 107.4 MHz), in gebreke gesteld. VZW VERO maakte namelijk geen gebruik van de haar toegewezen zendmogelijkheden. Vzw VERO diende zich uiterlijk op 1 maart 2024 te conformeren aan de regelgeving door gebruik te maken van de haar toegewezen zendmogelijkheden. Vzw VERO werd er ook uitdrukkelijk op gewezen dat zij zich, na het verstrijken van die termijn, bloot zou stellen aan de opheffing van haar erkenning als lokale radio-omroeporganisatie.

In het kader van de opvolging van deze beslissing heeft de onderzoekscel van de VRM op 19 maart 2024 controles uitgevoerd met betrekking tot de uitzendingen van vzw VERO. Uit deze vaststellingen blijkt dat vzw VERO nog steeds geen gebruik maakt van de haar toegewezen zendmogelijkheden.

Frequenties zijn een schaars goed met een belangrijke publieke waarde, dus dient erover gewaakt te worden dat zij binnen het door de Vlaamse Regering opgestelde frequentieplan maximaal en efficiënt worden benut.

Het bezit van een erkenning als particuliere lokale radio-omroeporganisatie zonder het effectief aanwenden van de toegewezen zendmogelijkheden, staat een optimale invulling van het frequentieplan in de weg.

Er zijn geen aanwijzingen dat vzw VERO van plan zou zijn om alsnog over te gaan tot het aanwenden van haar zendmogelijkheden te Aalter 107.4 MHz.

Aangezien een  bijkomend uitstel in deze omstandigheden niet langer redelijk kan worden verantwoord, beslist de VRM om de erkenning van vzw VERO op te heffen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
vzw VERO
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 juni 2024
Beslissingsnummer:
2024-035
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek