Licentie voor het aanbieden van een radio-omroepnetwerk: aanvraag On Tower Netherlands 3 bv voldoet aan ontvankelijkheidsvoorwaarden en wordt verder behandeld

Korte samenvatting van de beslissing:

In het Belgisch Staatsblad van 6 november 2023 publiceerde de Vlaamse Regering de oproep tot het indienden van kandidaatstellingen voor een licentie voor het aanbieden van een radio-omroepnetwerk en de bijbehorende zendvergunningen.

Op 4 januari 2024 werd door On Tower Netherlands 3 bv een aanvraag ingediend.

Op 8 januari 2024 werd de conformiteit en ontvankelijkheid van deze aanvraag behandeld in een onderzoeksrapport van de onderzoekscel van de VRM.

Conformiteit

Overeenkomstig artikel 12 van het Procedurebesluit brengt de VRM binnen veertien dagen na het verstrijken van de indieningstermijn elke aanvrager die een aanvraag heeft ingediend overeenkomstig met de voorwaarden vermeld in artikel 9 tot en met 11 (conformiteitsvoorwaarden), er schriftelijk van op de hoogte of zijn aanvraag wordt behandeld.

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de aanvraag van On Tower Netherlands 3 bv tegemoetkomt aan de procedurele vereisten en bijgevolg verder kan worden behandeld.

Ontvankelijkheid

Overeenkomstig artikel 13 van het Procedurebesluit stelt de VRM binnen dertig dagen na het verstrijken van de indieningstermijn vast of de aanvrager voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden, vermeld in hoofdstuk 2 (m.n. artikel 3 van het Procedurebesluit en artikel 202 (voorheen 135) van het Mediadecreet) en brengt de VRM de aanvrager er onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte of voldaan is aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden.

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de aanvraag van Broadcast Technology & Development BV tegemoetkomt aan de door het Procedurebesluit opgelegde ontvankelijkheidsvoorwaarden en aan de voorwaarden om een licentie te verkrijgen voor het aanbieden van een radio-omroepnetwerk, vermeld in artikel 202 van het Mediadecreet. De aanvraag zal dan ook worden onderworpen aan een vergelijkende toets.

 

 De VRM besluit dat de aanvraag door On Tower Netherlands 3 bv voor het verkrijgen van een licentie voor het aanbieden van een radio-omroepnetwerk tegemoetkomt aan de gestelde ontvankelijkheidsvoorwaarden en verder zal behandeld worden.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 19 januari 2024
Beslissingsnummer:
2024-008
Type procedure: