Geen inbreuk vastgesteld bij PlattelandsTV (KB kansspelreclame)

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen (12 januari 2024, 18u-24u) van zes verschillende televisieomroeporganisaties, waaronder de uitzendingen van het omroepprogramma PlattelandsTV (nv Plattelands TV).

De onderzoekscel van de VRM stelt hierbij vast dat sponsorboodschappen voor ‘Bingoal’ worden uitgezonden voor en na het programma ‘Hippodroom’. In de betreffende uitzending van het programma wordt verslag uitgebracht van een eerdere wedstrijd paardenrennen.

Beoordeling door de VRM

Eén van de basisregels uit het Mediadecreet bij het gebruik van commerciële communicatie bestaat erin dat de aanbieders van omroepdiensten, waaronder particuliere televisieomroeporganisaties zoals nv Plattelands TV, geen commerciële communicatie mogen uitzenden die in strijd is met wettelijke bepalingen (artikel 52 van het Mediadecreet). Deze regel geldt ook voor sponsoring en sponsorvermeldingen, als vormen van commerciële communicatie.

Het KB kansspelreclame bevat ‘wettelijke bepalingen’ (zoals bedoeld in artikel 52 van het Mediadecreet) en beperkt met name de toegestane vormen van reclame voor kansspelen.

Het KB kansspelreclame, dat grotendeels op 1 juli 2023 in werking is getreden, bevat echter een overgangsbepaling (artikel 24), waardoor op bestaande reclamecontracten gebaseerde reclamevormen toegestaan blijven tot 31 december 2024, voor zover zij wel al voldoen aan de algemene beperkingen en beginselen die gelden voor toegestane reclamevormen op basis van het KB kansspelreclame. Deze overgangsbepaling geldt voor reclamecontracten die, op de datum van publicatie van het KB kansspelreclame in het Belgisch Staatsblad, werden afgesloten vóór 9 mei 2022.

De VRM oordeelt dat in voorliggende geval de overgangsbepaling uit artikel 24 van het KB kansspelreclame van toepassing is op de betreffende uitzendingen van de sponsorboodschap voor ‘Bingoal’ voor en na het programma ‘Hippodroom’. Bijgevolg is in dit geval het KB kansspelreclame niet geschonden en wordt ook geen inbreuk vastgesteld op artikel 52 van het Mediadecreet.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Plattelands TV
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 24 april 2024
Beslissingsnummer:
2024-020
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek