VRM legt VZW Vrije Eeklose Radio Omroep een boete op van 750 euro (inbreuk artikel 135 van het Mediadecreet)

Korte samenvatting van de beslissing:

Naar aanleiding van een storingsklacht van een lokale radio-omroeporganisatie tegen onder meer VZW VERO onderneemt de onderzoekscel van de VRM tweemaal een onderzoek naar eventuele storingen. De onderzoekscel van de VRM stelt daarbij vast dat de uitzendingen van de klagende omroeporganisatie niet gestoord worden door VZW VERO maar dat er aanwijzingen zijn dat het zendgedrag van VZW VERO niet in overeenstemming is met de toegekende zendvoorwaarden.  Daarom verzoekt de VRM het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) om een controle uit te voeren naar de uitzendingen van VZW VERO.

Volgens de onderzoekscel van de VRM blijkt uit de vaststellingen door het BIPT een opeenstapeling van inbreuken:

  • De zendinstallatie bevindt zich niet op de vergunde zendlocatie maar is overgebracht naar een ander adres;
  • De radio respecteert het toegekende zendvermogen niet en zendt zowel bij de eerste als de tweede controle door het BIPT uit met een te hoog ingesteld vermogen;
  • De radio respecteert het directief uitzendpatroon niet
  • De radio verschaft het BIPT geen toegang voor de controle ter plaatse. Het BIPT diende 21 dagen later terug te komen voor de verzetting van het onderzoek wanneer het de radio past.

Artikel 135 van het Mediadecreet stelt:

De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruik een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.

Uit het onderzoeksrapport van de onderzoekscel van de VRM, en de vaststellingen van het BIPT op 5 november 2021, 26 november 2021 en 9 december 2021 blijkt dat VZW VERO heeft uitgezonden vanop een niet-vergunde locatie met een niet-vergunde zender, met een veelvoud van het vergunde vermogen en met een antenneconfiguratie niet conform met de zendvergunning zoals uitgereikt op 28 oktober 2019.

De VRM stelt vast dat VZW VERO niet betwist dat zij heeft uitgezonden zonder de correcte directiviteit van de antenne en met een te hoog en onvergund zendvermogen, al probeert zij wel de gevolgen te minimaliseren.

De VRM besluit dat VZW VERO inbreuken op artikel 135 van het Mediadecreet heeft begaan door het niet-respecteren van de voorwaarden van de zendvergunning, een technische uitrusting te gebruiken die niet conform de wettelijke en decretale voorschriften is en het gebrek aan medewerking op het verzoek van de controledienst van het BIPT.

De VRM beschouwt het miskennen van de zendvergunning, al dan niet bewust als een zware inbreuk. De orde binnen het radiolandschap, zoals die gecreëerd wordt door het frequentieplan van de Vlaamse Regering, en het zendcomfort van andere radio-omroeporganisaties worden immers verstoord of zelfs teniet gedaan indien een radio zich niet houdt aan de voorwaarden van zijn zendvergunning.

Bij de beoordeling van de strafmaat houdt de VRL rekening met de moeilijke economische situatie tegen gevolg van de coronacrisis en met het gegeven dat zich voorheen nog geen problemen hebben gesteld met deze radio-omroeporganisatie.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 750 euro op te leggen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Vrije Eeklose Radio Omroep
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 11 april 2022
Beslissingsnummer:
2022-006
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek