Gcv 107FM (FG-Xtra – 107.0 FM Antwerpen) dient zich uiterlijk op 15 mei 2022 te conformeren aan de regelgeving

Korte samenvatting van de beslissing:

Op 28 juli 2021 dient vzw Radio Tele Randstad een klacht in tegen lokale radio-omroeporganisatie gcv 107FM (roepnaam: FG-Xtra).

Volgens de klagende partij leeft gcv 107FM haar erkenningsdossier en de daarbij horende erkenning voor frequentiepakket 014 niet na.

Bij VRM-beslissing 2021-043 (22 november 2021) heeft de algemene kamer van de VRM de klacht van VZW Radio Tele Randstad ontvankelijk en gegrond verklaard. Gcv 107FM werd in gebreke gesteld en opgedragen om de toestand te regulariseren door uiterlijk op 15 januari 2022 aan alle voorschriften te voldoen.

In het kader van de opvolging van bovenvermelde beslissing werd door de onderzoekscel van de VRM op 18 januari 2022 een monitoring doorgevoerd van de uitzendingen van FG-Xtra tussen 9u en 21u en daarna kort om 22u en 23u.

De onderzoekscel kwam daarbij tot de conclusie dat FG-Xtra geen nieuwsuitzendingen uitzendt en geen lokale informatie brengt. Overdag is er geen presentatie en wordt non-stop muziek gespeeld. De programma’s in de vooravond worden in het Engels aangekondigd en hebben geen berichtgeving. Deze vaststellingen komen volgens de onderzoekscel van de VRM overeen met de eerdere vaststellingen van oktober 2021.

Op 23 februari 2022 ontvangt de VRM van gcv 107FM een schrijven waarmee zij meldt dat zij enkele aanpassingen heeft doorgevoerd aan het programma-aanbod van informatie en journaals uit het eigen verzorgingsgebied. Zij zou daarnaast ook enkele wijzigingen hebben aangebracht aan de invulling van haar programmaschema.

Beoordeling

Lokale radio-omroeporganisaties moeten zich gedurende de hele duur van de erkenning aan de basisvoorwaarden en het erkenningsdossier houden, tenzij ze – waar toegestaan en desgevallend met inachtneming van een wachtperiode – via kennisgeving aan de VRM wijzigingen aanbrengen. Wijzigingen mogen er in ieder geval nooit toe leiden dat wordt afgeweken van het profiel waarvoor de lokale radio-omroeporganisatie is erkend (artikel 146, § 2, van het Mediadecreet).

Bij VRM-beslissing 2021-043 werd in hoofde van gcv 107FM inbreuken vastgesteld op artikel 146, § 2, van het Mediadecreet. FG-Xtra zond immers overdag enkel muziek uit, zonder nieuwsblokken en presentatie. Dergelijke uitzendingen stemden duidelijk niet overeen met de basisvoorwaarden voor erkenning, noch met de inhoud en het profiel uit het erkenningsdossier van gcv 107FM waarop het erkenningsbesluit is gesteund. Gcv 107FM kreeg uiterlijk tot 15 januari 2022 de tijd om zich te conformeren aan de regelgeving.

Uit het nieuwe onderzoek door de onderzoekscel van de VRM (18 januari 2022) blijkt dat gcv 107FM nog steeds geen nieuwsuitzendingen uitzendt en geen lokale informatie brengt. Overdag is er geen presentatie en wordt non-stop muziek gespeeld. De programma’s in de vooravond worden in het Engels aangekondigd en hebben geen berichtgeving.

Dergelijke uitzendingen, die gelijklopen met de vaststellingen uit oktober 2021 stemmen duidelijk niet overeen met de basisvoorwaarden voor erkenning, noch met de inhoud en het profiel uit het erkenningsdossier van gcv 107FM waarop het erkenningsbesluit is gesteund.

Uit het voorgaande volgt dan ook dat gcv 107FM, minstens op 18 januari 2022, nog steeds inbreuken begaat op artikel 146, § 2, van het Mediadecreet. De schending van het erkenningsdossier en de erkenningsvoorwaarden blijft dus voortduren. Gcv 107FM heeft aldus nagelaten om in opvolging van de eerdere beslissing de toestand te regulariseren.

De vaststellingen worden door gcv 107FM niet betwist en ook de achteraf, op 23 februari 2022, ontvangen kennisgeving van gcv 107FM doet geen inbreuk aan de vastgestelde schendingen van het Mediadecreet.

De VRM stelt gcv 107FM daarom in gebreke. Gcv 107FM krijgt tot uiterlijk 15 mei 2022 de tijd om aan alle voorschriften te voldoen.

Partij 1:
VZW Radio Tele Randstad
Partij 2:
GCV 107FM
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 5 april 2022
Beslissingsnummer:
2022-008
Type procedure:
Klacht