VRM legt Stadsradio Vlaanderen boete op van 2.000 met uitdrukkelijke verplichting zich te conformeren tegen uiterlijk 1 december 2021

Korte samenvatting van de beslissing:

Luisteronderzoek door de VRM

De onderzoekscel van de VRM voerde op maandag 31 mei 2021 (7u-20u40) een luisteronderzoek uit bij Stadsradio Vlaanderen. Hierbij werd nagegaan of het muziekaanbod van Stadsradio Vlaanderen voor 30% uit Vlaamse en Nederlandstalige muziekproducties bestaat, zoals is vooropgesteld in het erkenningsdossier van Stadsradio Vlaanderen.

Stadsradio Vlaanderen is erkend als netwerkradio-omroeporganisatie voor frequentiepakket netwerkradio-omroeporganisatie 4 – Ander profiel 2.

Uit de vaststellingen van het onderzoek blijkt dat tijdens de onderzochte periode het aandeel aan Vlaamse en Nederlandstalige muziekproducties slechts 22,17% van het totale muziekaanbod was. 

Beoordeling door de VRM

De VRM heeft bij Stadsradio Vlaanderen reeds eerder inbreuken vastgesteld met betrekking tot het vooropgestelde aandeel van 30% Vlaamse en Nederlandstalige muziekproducties in het muziekaanbod. Bij beslissingen 2018/028 en 2018/045 kreeg Stadsradio Vlaanderen reeds een waarschuwing en een administratieve geldboete voor soortgelijke inbreuken. Er werd ook steeds een termijn voorzien waartegen Stadsradio Vlaanderen zich diende te conformeren.

Tegen de beslissing 2018/045 werd door Stadsradio Vlaanderen een beroep tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State. De Raad van State heeft dit beroep verworpen en aangegeven dat de VRM zich voor de invulling van het ‘aandeel van 30% Vlaamse en Nederlandstalige muziekproducties’ terecht baseert op de verbintenissen aangehaald in het aanvraagdossier en de daarop gesteunde erkenning.
Bijgevolg moet voor de specifieke invulling worden gekeken naar het kandidaatstellingsdossier en het erkenningsbesluit van de betrokken netwerkradio-omroeporganisatie.

Artikel 143/3 § 1, van het Mediadecreet bepaalt dat netwerkradio-omroeporganisaties zich gedurende de hele duur van de erkenning aan de basisvoorwaarden moeten houden. Daaruit volgt dat wijzigingen aan de ingediende offerte waarbij wordt afgeweken van de basisvoorwaarden niet zijn toegestaan. Andere wijzigingen kunnen onder bepaalde voorwaarden wel worden toegestaan, maar mogen er nooit toe leiden dat hierdoor wordt afgeweken van het profiel waarvoor de netwerkradio-omroeporganisatie is erkend.

De VRM besluit dat Stadsradio Vlaanderen op 31 mei 2021 (7u-20u40), het aangekondigde aandeel van 30% Vlaamse en Nederlandstalige muziekproducties niet heeft bereikt. Bijgevolg schendt Stadsradio Vlaanderen artikel 143/3, § 1, van het Mediadecreet.

Stadsradio Vlaanderen geeft in haar verweer aan dat zij, minstens met het oog op de toekomst, wenst te melden dat de vooropgestelde 30% aan Vlaamse en Nederlandstalige muziek verder zal worden gehaald over een periode van één week te rekenen van maandag tot en met zondag.

Deze kennisgeving betreft een wijziging van een basisvoorwaarde of alleszins een wijziging aan het profiel en is decretaal verboden. Indien het aandeel van 30% Vlaamse en Nederlandstalige muziek voortaan op een week zou mogen worden behaald, verandert dit het profiel van Stadsradio Vlaanderen.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 2.000 euro op te leggen met de uitdrukkelijke verplichting om zich uiterlijk tegen 1 december 2021 aan het Mediadecreet te conformeren.

Na het verstrijken van deze termijn, stelt Stadsradio Vlaanderen zich bloot aan de mogelijke intrekking van haar erkenning als netwerkradio-omroeporganisatie voor frequentiepakket netwerkradio-omroeporganisatie 4 – Ander profiel 2.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
BG Consulting NV
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 20 oktober 2021
Beslissingsnummer:
2021-036
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek