Klacht VZW Radio Uilenspiegel tegen VZW Vrije Radio Aarschot (Yesterdayland.online) ontvankelijk en gegrond

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM ontving een klacht van VZW Radio Uilenspiegel tegen lokale radio-omroeporganisatie VZW Vrije Radio Aarschot (Yesterdayland.online).

 

Ontvankelijkheid van de klacht

Overeenkomstig artikel 220, § 1, eerste lid, van het Mediadecreet, en nader uitgewerkt in artikel 12, eerste lid, van het Procedurebesluit, is een klacht bij de VRM slechts ontvankelijk wanneer die wordt ingediend door een belanghebbende.

Het gegeven dat VZW Radio Uilenspiegel bij intrekking van de erkenning van VZW Vrije Radio Aarschot een nieuwe kans op een erkenning krijgt, volstaat als belang voor het indienen van een klacht.

 

Beslissing ten gronde

Lokale radio-omroeporganisaties moeten zich gedurende de hele duur van de erkenning aan de basisvoorwaarden en het erkenningsdossier houden, tenzij ze – waar toegestaan – via kennisgeving aan de VRM wijzigingen aanbrengen. Wijzigingen mogen er in ieder geval nooit toe leiden dat wordt afgeweken van het profiel waarvoor de lokale radio-omroeporganisatie is erkend (artikel 146, § 2, van het Mediadecreet).

Lokale radio-omroeporganisaties hebben alleszins tot taak, nadat ze hun erkenning hebben ontvangen, om een verscheidenheid van programma’s te brengen en in FM uit te zenden voor het toegewezen verzorgingsgebied, gebruikmakend van de hen toegewezen zendmogelijkheden (artikel 133, § 1 , eerste lid, en artikel 144, eerste lid, van het Mediadecreet).

VZW Vrije Radio Aarschot is erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor frequentiepakket 92 – Kampenhout [107.0 FM]; Keerbergen [105.2 FM] bij ministerieel besluit van 5 april 2019. Deze erkenning is gebeurd op basis van het kandidaatstellingdossier dat VZW Vrije Radio Aarschot had ingediend na publicatie van de oproep op 13 februari 2018.

Sindsdien heeft de VRM geen kennisgevingen of aanvragen ontvangen van VZW Vrije Radio Aarschot dat zij wijzigingen zou willen aanbrengen in de gegevens vermeld in het erkenningsdossier. Dit betekent dat vzw Vrije Radio Aarschot zich dus niet alleen aan de basisvoorwaarden dient te houden, maar ook aan alle andere gegevens uit haar oorspronkelijke erkenningsdossier.

In het kader van de voorliggende klacht heeft de onderzoekscel van de VRM op 28 juli en 7 september 2021 controles uitgevoerd met betrekking tot de uitzendingen van VZW Vrije Radio Aarschot.

Op 28 juli 2021 stelde de onderzoekscel vast dat er enkel uitzendingen te beluisteren waren op Kalmthout 107.0 FM, en dus niet op Keerbergen 105.2 FM. Wat de inhoud van de uitzendingen betreft, werd vastgesteld dat er geen actieve programmatie te horen was, maar enkel non-stop muziek zonder presentatie. De muziek werd wel onderbroken voor ‘stationcalls’ of voor reclame en om het uur was er ook nieuws te horen op de zender.
Op 7 september 2021 stelde de onderzoekscel vast dat de situatie ongewijzigd was.

Op 12 april 2021 werd een procedure op tegenspraak van de VRM tegen VZW Vrije Radio Aarschot wegens het niet aanwenden van de zendmogelijkheden stopgezet. Er was immers op 16 februari 2021 vastgesteld dat VZW Vrije Radio Aarschot op de haar toegewezen frequenties uitzond. Uit de latere vaststellingen van de onderzoekscel blijkt dat zij daarna echter te zijn gestopt met het uitzenden te Keerbergen 105.2 FM. De tijdelijke problemen tijdens de zomer, die VZW Vrije Radio Aarschot aanhaalt, blijken zich minstens op 7 september 2021 nog steeds te hebben voorgedaan.

Bijgevolg is het onderdeel van de klacht dat VZW Vrije Radio Aarschot geen (correct) gebruik maakt van de toegewezen zendmogelijkheden gegrond.

De onderzoekscel heeft daarenboven vastgesteld dat er non-stop muziek wordt gedraaid door VZW Vrije Radio Aarschot. Dit stemt duidelijk niet overeen met de basisvoorwaarden voor erkenning, noch met de inhoud en het profiel uit het erkenningsdossier waarop het erkenningsbesluit is gesteund. De aangekondigde programma’s met lokale binding en de actieve programmatie ontbreken volledig. Dat er om het uur nieuws is te horen op de zender, doet daaraan geen afbreuk.

Het onderdeel van de klacht dat VZW Vrije Radio Aarschot volledig is afgeweken van het erkenningsdossier en zich niet houdt aan de beloofde taak, specifiek profiel en het programma-aanbod is dan ook gegrond, met name wat het ontbreken van programma’s met lokale binding of actieve programma betreft.

De VRM stelt hiervoor VZW Vrije Radio Aarschot in gebreke, de lokale radio-omroeporganisatie krijgt uiterlijk tot 1 januari 2022 de tijd om zich te conformeren aan de erkenningsvoorwaarden.

Partij 1:
vzw Radio Uilenspiegel
Partij 2:
VZW Vrije Radio Aarschot
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 4 november 2021
Beslissingsnummer:
2021-039
Type procedure:
Klacht