Intrekking erkenning vzw Totaal Radio

Korte samenvatting van de beslissing:

Verloop van de procedure:

Door de onderzoekscel van de VRM werd op 6 januari 2021 een onderzoeksrapport voorgelegd aangaande het niet benutten van de toegewezen zendmogelijkheden door diverse lokale radio-omroeporganisaties. Het betreft onder meer vzw Totaal Radio, bij ministerieel besluit van 1 december 2017 erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 15. Antwerpen-Zandvliet [107.3 FM], Brasschaat [105.2 FM] en Kapellen [105.9 FM].

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat vzw Totaal Radio wel uitzendingen verzorgt te Kapellen [105.9 FM], maar geen gebruik maakt van de zendmogelijkheden te Antwerpen-Zandvliet [107.3 FM] en Brasschaat [105.2 FM]. Zij werd om die reden eerder al betrokken in een procedure op tegenspraak, die op 24 februari 2020 werd stopgezet nadat de frequenties in gebruik waren genomen (zie beslissing 2020-009).

Op 11 februari 2021 ontvangt de VRM van vzw Totaal Radio twee aanvragen tot wijzigingen van zendvergunningen voor de frequenties Antwerpen-Zandvliet [107.3 FM] en Brasschaat [105.2 FM]. De VRM bezorgt op 15 april 2021 aan vzw Totaal Radio de gewijzigde zendvergunningen.

Op 18 mei 2021 legt de onderzoekscel van de VRM een controleverslag voor. Daaruit blijkt dat de situatie ongewijzigd is. Door vzw Totaal Radio worden uitzendingen verzorgd te Kapellen [105.9 FM], maar niet te Antwerpen-Zandvliet [107.3 FM] en Brasschaat [105.2 FM].

De algemene kamer van de VRM besliste daarop om vzw Totaal Radio in gebreke te stellen wegens het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden te Antwerpen-Zandvliet [107.3 FM] en Brasschaat [105.2 FM]. Vzw Totaal Radio krijgt hierbij tot 15 juli 2021 de kans om de toestand te regulariseren.

Op 7 oktober 2021 legt de onderzoekscel van de VRM opnieuw een controleverslag voor. Daaruit blijkt opnieuw dat de situatie ongewijzigd is.

De algemene kamer geeft vzw Totaal Radio nadien tot 22 november 2021 de tijd om de toestand te regulariseren en gebruik te maken van de toegewezen zendmogelijkheden. De algemene kamer deelt daarbij mee de zaak opnieuw te zullen behandelen op de zitting van 22 november 2021. Op 22 november 2021, voorafgaand aan de vergadering van de algemene kamer van de VRM, bezorgt vzw Totaal Radio per e-mail twee video-opnames om aan te tonen dat zij uitzendt te Antwerpen-Zandvliet [107.3 FM] en Brasschaat [105.2 FM]. Vzw Totaal Radio maakt geen gebruik meer van de mogelijkheid om mondeling toelichting te geven op de zitting van 22 november 2021 van de algemene kamer van de VRM. 

Beoordeling door de VRM:

Lokale radio-omroeporganisaties hebben tot taak, nadat ze hun erkenning hebben ontvangen, om een verscheidenheid van programma’s te brengen en in FM uit te zenden voor het toegewezen verzorgingsgebied, gebruikmakend van de hen toegewezen zendmogelijkheden. Deze uitzendverplichting geldt voor de hele duur van de erkenning een heeft betrekking op alle toegekende frequenties.

Bij het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, wordt in het Mediadecreet uitdrukkelijk bepaald dat de algemene kamer van de VRM de erkenning van een lokale radio-omroeporganisatie kan schorsen of intrekken.

Een lokale radio-omroeporganisatie stelt zich met name na het verstrijken van één jaar vanaf de ingangsdatum van de erkenning bloot aan ambtshalve intrekking van haar erkenning door de VRM. In het Mediadecreet is bepaald dat de VRM na deze termijn de erkenning van de lokale radio-omroeporganisatie kan intrekken bij het niet uitzenden via de toegekende frequenties.

Een intrekking moet evenwel altijd worden voorafgegaan door een ingebrekestelling die de omroeporganisatie de kans biedt aan alle voorschriften te voldoen en waarbij zij over een regularisatietermijn van ten minste een maand dient te beschikken.

De meldingen van vzw Totaal Radio, eveneens in haar e-mails van 19 en 22 november 2021, dat zij op 22 november 2021 alsnog zou zijn overgegaan tot het in gebruik nemen van de frequenties Antwerpen-Zandvliet [107.3 FM] en Brasschaat [105.2 FM], kon gezien de korte tijd tot de zitting op 22 november 2021, niet meer gecontroleerd worden door de onderzoekscel van de VRM.

Het meegestuurde e-mailverkeer tussen vzw Totaal Radio en de eigenaar van de beoogde zendlocaties onthult echter om welk soort uitzendingen het gaat en wat het opzet ervan is. Vzw Totaal Radio geeft daarin onverhuld toe dat zij niet beoogt om correct en daadwerkelijk gebruik te maken van de haar toegekende frequenties te Antwerpen- Zandvliet en Brasschaat overeenkomstig de haar toegekende zendvergunningen. Zij wil met een kleine inspanning enkel vermijden dat de hoorzitting waarvoor zij uitgenodigd werd, zou doorgaan en bewerkstelligen dat de VRM de zaak als afgesloten zou beschouwen.

Uit het voorgaande blijkt dat vzw Totaal Radio, sedert de ingang van haar erkenning bijna vier jaar geleden, slechts kortstondig heeft uitgezonden op de frequenties Antwerpen-Zandvliet [107.3 FM] en Brasschaat [105.2 FM] en alleszins vanaf 6 januari 2021 geen uitzendingen meer verzorgt op twee van de drie aan haar toegekende frequenties. Het gegeven dat zij er op 22 november 2021 alsnog voor zou hebben gezorgd dat “iets aanstaat”, doet aan het voorgaande geen afbreuk en volstaat geenszins om te kunnen spreken van correct en daadwerkelijk gebruik van de toegewezen zendmogelijkheden. Dergelijke kleine, haast symbolische en tegelijk ogenschijnlijk weinig oprechte, inspanning kan niet volstaan en druist in tegen de letter, minstens de geest van de regelgeving.

De VRM besluit dan ook de erkenning van vzw Totaal Radio als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 15 Antwerpen-Zandvliet [107.3 FM], Brasschaat [105.2 FM] en Kapellen [105.9FM] in te trekken.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
vzw Totaal Radio
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 4 januari 2022
Beslissingsnummer:
2021-044
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek