VRM legt VZW TwinMedia boete op van 500 euro

Korte samenvatting van de beslissing:

Chronologie van de feiten:

Ingevolge de erkenningsronde voor particuliere radio-omroeporganisaties werden bij beslissing van 30 maart 2018 van de Vlaamse Regering zeven lokale radio-omroeporganisaties erkend voor een termijn van negen jaar, dit met ingang van 30 maart 2018.

VZW TwinMedia werd erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 101 – Kortrijk 105.3 FM en Menen 107.1 FM.

Deze erkende lokale radio-omroeporganisaties dienden binnen het jaar na de datum van ingang van de erkenning uit te zenden, uiterlijk op 30 maart 2019, in toepassing van artikel 134, tweede lid, van het Mediadecreet.

Door de afwezigheid van een frequentieplan tussen 25 oktober 2018 (vernietiging bij arrest van de Raad van State) en 4 april 2019 (inwerkingtreding nieuw frequentieplan), konden er echter gedurende vijf maanden en tien dagen geen zendvergunningen worden afgeleverd.

De onderzoekscel heeft om deze reden een verlenging in acht genomen van de decretale termijn (van één jaar), met een periode van ongeveer vijf maanden, om na te gaan welke lokale radio-omroeporganisaties nog geen gebruik maken van de toegewezen zendmogelijkheden.

De onderzoekscel van de VRM heeft op 21 oktober 2019 vastgesteld dat de lokale radio-omroeporganisatie VZW TwinMedia op geen enkele van de toegewezen frequenties uitzendingen verzorgt, ook al beschikt zij sedert 4 april 2019 over een zendvergunning voor het gebruik van beide frequenties.

Op 5 oktober 2019 vraagt VZW TwinMedia een wijziging van zendvergunning aan voor de frequentie Menen 107.1 FM, maar die was op het moment van de vaststellingen nog in behandeling. Deze aangepaste zendvergunning voor de lokaliteit Menen 107.1 FM werd pas bekomen op 18 november 2019.

Op 10 januari 2020 stelt de onderzoekscel van de VRM vast dat VZW TwinMedia nog steeds geen gebruik maakt van de toegewezen zendmogelijkheden, wat betreft de frequentie Kortrijk 105.3 FM. Op de frequentie Menen 107.1 FM zijn wel uitzendingen gestart, dit overeenkomstig de aangepaste vergunning.

De algemene kamer van de VRM beslist op 13 januari 2020 om VZW TwinMedia in gebreke te stellen wegens het niet volledig benutten van de toegewezen zendmogelijkheden. VZW TwinMedia krijgt hierbij tot 1 mei 2020 de kans om de toestand te regulariseren.

 De onderzoekscel van de VRM stelt op 8 juni 2020 vast dat VZW TwinMedia ook uitzendingen verzorgt via de frequentie Kortrijk 105.3 FM, maar dit echter niet vanop de vergunde locatie. VZW TwinMedia heeft op 9 april een wijziging van deze zendvergunning voor Kortrijk aangevraagd met een verhuis naar een andere zendlocatie, maar deze aanvraag is op 8 juni 2020 nog steeds in behandeling. Op deze manier zendt VZW TwinMedia dus uit vanop een niet-vergunde zendlocatie en met niet-vergunde zendvoorwaarden. Dit betekent een inbreuk op artikel 135 van het Mediadecreet.

Op 13 juli 2020 verkrijgt VZW TwinMedia een zendvergunning voor de frequentie Kortrijk 105.3 FM.

Beoordeling:

Lokale radio-omroeporganisaties hebben tot taak, nadat ze hun erkenning hebben ontvangen, om een verscheidenheid van programma's te brengen en uit te zenden voor het toegewezen verzorgingsgebied, gebruikmakend van de hen toegewezen zendmogelijkheden (artikel 144 van het Mediadecreet).

In geval van het ongebruikt laten van toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer van de VRM de erkenning van een lokale radio-omroeporganisatie schorsen of intrekken (artikel 228, laatste lid, van het Mediadecreet).

Met name wanneer een lokale radio-omroeporganisatie één jaar na de datum van ingang van de erkenning nog niet uitzendt, stelt zij zich bloot aan ambtshalve intrekking van deze erkenning door de VRM (artikel 134, tweede lid, van het Mediadecreet).

Een intrekking moet evenwel altijd worden voorafgegaan door een ingebrekestelling die de omroeporganisatie de kans biedt aan alle voorschriften te voldoen en waarbij zij over een regularisatietermijn van ten minste een maand dient te beschikken (artikel 39 van het Procedurebesluit).

Een radio-omroeporganisatie is bovendien steeds gehouden op elk moment de bepalingen van de zendvergunning na te leven, overeenkomstig artikel 135 van het Mediadecreet. Iedere wijziging moet steeds vooraf worden aangevraagd en kan desgevallend pas worden doorgevoerd na ontvangst van een aangepaste zendvergunning van de VRM.

Uit de vaststellingen van de VRM blijkt dat VZW TwinMedia een inbreuk op artikel 135 van het Mediadecreet heeft begaan door gedurende een bepaalde periode uit te zenden vanop een niet-vergunde locatie, en bijgevolg ook de overige voorwaarden van de zendvergunning niet te respecteren.

Bij het bepalen van de sanctie wordt enerzijds rekening gehouden met de ernst van de inbreuk. Door het niet respecteren van de zendvergunning kan de orde van het radiolandschap namelijk ernstig worden verstoord. Anderzijds wordt ook rekening gehouden met het gegeven dat VZW TwinMedia mogelijk op die manier aan haar uitzendverplichtingen wilde voldoen en in ieder geval de uitzendingen vanop de onvergunde locatie heeft gestopt na bericht van de VRM.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 500 euro op te leggen.

Aangezien VZW TwinMedia intussen de uitzendingen volledig en ook conform de voorschriften heeft opgestart, zowel wat de frequentie Kortrijk 105.3 FM als frequentie 107.1 FM betreft, wordt de procedure op tegenspraak wegens het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden stopgezet.

Mediadecreet

“Als de landelijke, regionale of lokale radio-omroeporganisaties negen maanden na de beslissing tot erkenning nog niet uitzendt, kan de erkenning door de Vlaamse Regulator voor de Media worden ingetrokken.”

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

“De algemene kamer kan op ieder ogenblik de erkenning van de particuliere radio-omroeporganisatie of de zendvergunning van de erkende radio-omroeporganisatie schorsen of intrekken als de betrokkene zich niet houdt aan de bepalingen van het decreet van 27 maart 2009, dit besluit, de voorwaarden van de erkenning, alsook in geval van erkende landelijke, regionale en netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties, als de betrokkene zich niet houdt aan de voorwaarden in overeenstemming waarmee de erkenning door de Vlaamse Regering is verleend. 

De schorsing of de intrekking wordt altijd voorafgegaan door een ingebrekestelling door de algemene kamer die de omroeporganisatie de kans biedt aan alle voorschriften te voldoen. De omroeporganisatie of het omroepnetwerk beschikt over ten minste een maand vanaf de verzending van de ingebrekestelling om de toestand te regulariseren. De voormelde termijn kan door de algemene kamer worden verlengd, naargelang van de vastgestelde inbreuk. Op haar verzoek wordt de omroeporganisatie gehoord. 

Geen enkele schorsing of intrekking geeft aanleiding tot een vergoeding noch tot terugbetaling van de kosten voor het indienen van een dossier tot erkenning als radio-omroeporganisatie of voor het jaarlijkse gebruik van een frequentie of een frequentiepakket”.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Twinmedia
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 4 november 2020
Beslissingsnummer:
2020-030
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek