Uitzenden van te veel reclame, VRM legt VTM KIDS JR boete op van 3.500 euro

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (1 december 2020, 8u-20u), waaronder VTM KIDS JR (NV DPG MEDIA).

Tussen 10u en 11 wordt voor 16 minuten en 10 seconden aan televisiereclame uitgezonden. De VRM ontving geen bericht dat het begin van het klokuur zou gewijzigd worden.

Artikel 81, §2, van het Mediadecreet schrijft voor dat het aandeel van televisiereclame- en telewinkelspots per klokuur niet meer dan 20 percent mag bedragen.

Uit de beelden en het onderzoek blijkt dat VTM KIDS JR tijdens de onderzochte periode tussen 10u en 11u de maximale duurtijd voor televisiereclame- en telewinkelspots heeft overschreden.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM enerzijds rekening met de ernst van de inbreuk die in dit geval werd begaan op een kinderomroepprogramma tijdens de sinterklaasperiode, maar anderzijds ook met het beperkte marktaandeel van het omroepprogramma.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 3.500 euro op te leggen.

Mediadecreet

“Het aandeel van televisiereclame- en telewinkelspots mag per klokuur niet meer dan 20 percent bedragen.”

§ 3. Voor de berekening van het percentage, vermeld in paragraaf 2, bestaat een klokuur uit een periode van zestig opeenvolgende minuten en begint het klokuur in principe bij minuut 0 en eindigt het bij minuut 59.
Als een lineaire televisieomroeporganisatie het begin van het klokuur op een ander tijdstip dan minuut 0 wil laten aanvangen, deelt hij voor het begin van het programma aan de Vlaamse Regulator voor de Media mee op welk tijdstip de klokuren zullen starten voor de berekening van de grenzen, vermeld in het eerste lid.
De bepalingen van paragraaf 2 zijn niet van toepassing op boodschappen van de lineaire televisieomroeporganisaties over hun eigen programma’s en rechtstreeks daarvan afgeleide ondersteunende producten, op sponsorboodschappen en op productplaatsing.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV DPG MEDIA
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 4 maart 2020
Beslissingsnummer:
2020-006
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek