Rechtstreekse aansporing tot consumptie en overmatige aandacht in Snackmasters: VRM legt VTM boete op van 15.000 euro

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (22 september 2020, 18u-24u), waaronder de uitzendingen van VTM.

Tijdens de onderzochte periode wordt het programma ‘Snackmasters’ uitgezonden. Het gaat om een aflevering  uit een serie van 7, waarbij Vlaamse chefs het tegen elkaar opnemen om op enkele dagen tijd een zo geslaagd mogelijke imitatie te maken van een bekende snack. In de betroffen aflevering gaat het om de snack ‘Grills’. In het programma is veelvuldig productplaatsing aanwezig.

‘Grills’ wordt tijdens de aflevering veelvuldig, langdurig, prominent en op een aantrekkelijke wijze in beeld gebracht en op een louter positieve manier becommentarieerd. Zo wordt de merknaam doorheen het programma veelvuldig vermeld en zijn talrijke sequenties waarin visuele aandacht is voor het product en/of de bekende verpakking met de merkbenaming.

Overeenkomstig artikel 99 van het Mediadecreet is het toegestaan om programma’s uit te zenden die productplaatsing bevatten. Dergelijke programma’s dienen echter wel te voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 100, § 1, van het Mediadecreet.

Programma’s die productplaatsing bevatten mogen onder meer niet rechtstreeks aansporen tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen (artikel 100, § 1, 2°, van het Mediadecreet), noch mogen de producten of diensten in kwestie overmatige aandacht krijgen (artikel 100, 1, 3°, van het Mediadecreet).

De VRM besluit dat ook dat de betrokken uitzending van Snackmasters niet voldoet aan deze twee bepalingen. Er is zowel sprake van rechtstreekse aansporing tot consumptie als van overmatige aandacht.

Reeds in het verleden heeft DPG Media voor vergelijkbare inbreuken een administratieve geldboete van respectievelijk 10.000 en 15.000 euro gekregen. 

De VRM beslist om voor deze inbreuk een administratieve geldboete van 15.000 euro op te leggen.

Noot: Het bedrag van de opgelegde administratieve geldboetes komt niet toe aan de werkingsmiddelen van de Vlaamse Regulator voor de Media, maar wordt toegevoegd aan de algemene inkomsten van de Vlaamse overheid.


Op de hoogte bljven van het nieuws van de VRM?

Twitterwww.twitter.com/vrmmedia
Whatsapp-verzendlijst: +32 492 13 07 03 (voeg VRM toe aan het adresboek in je smartphone en stuur in Whatsapp een bericht met 'naam voornaam, inschrijving'
LinkedinOnze Linkedin-pagina kan bereikt worden via deze link.
Facebook: Onze Facebook-pagina kan bereikt worden via deze link.
Of schrijf in op onze nieuwsbrief 

Mediadecreet

“ In dit decreet wordt verstaan onder :

5° commerciële communicatie : beelden of geluiden die dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, diensten of het imago van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten. Dergelijke beelden of geluiden vergezellen of maken deel uit van een programma, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of voor zelfpromotie. Vormen van commerciële communicatie zijn onder meer reclame, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing.”

“In dit decreet wordt verstaan onder :

30° productplaatsing : elke vorm van audiovisuele commerciële communicatie die bestaat in het opnemen van of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk binnen het kader van een televisieprogramma."

“Productplaatsing is toegestaan ten aanzien van :

1° het opnemen of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk tegen betaling. In voorkomend geval is productplaatsing enkel toegestaan in (televisie)films, series, sportprogramma’s en lichte amusementsprogramma’s, met uitzondering van kinderprogramma’s;

2° goederen of diensten die gratis worden geleverd, zoals productiehulp en prijzen, met het oog op de opneming ervan in een programma. In voorkomend geval is productplaatsing toegestaan in alle soorten programma’s, behoudens in alle kinderprogramma’s van de openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Regering kan dit verbod uitbreiden tot de kinderprogramma’s van de andere omroeporganisaties."

“De programma’s die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de
volgende voorwaarden :

(…)

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of
diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te
prijzen;

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht;

(…)”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV DPG Media
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 januari 2021
Beslissingsnummer:
2020-035
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek