Niet conform de regelgeving uitzenden van sponsorboodschappen, VRM legt Vitaya boete op van 10.000 euro

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (4 maart 2020, 17u-23u), waaronder Vitaya (NV DPG Media).

Tijdens de controle worden verschillende sponsorboodschappen uitgezonden die een wervend karakter hebben, de kijkers rechtstreeks aansporen tot aankoop en niet beantwoorden aan de bepalingen van artikel 2, 41°, van het Mediadecreet.

Sponsorvermeldingen mogen niet rechtstreeks aanzetten tot consumptie en de boodschap moet zich op promotioneel vlak beperken tot het verhogen van naam-, merk- of productbekendheid. Anders dan bij reclame is terughoudendheid vereist bij deze vorm van commerciële communicatie.

De VRM dient steeds in concreto te beoordelen, op basis van het geheel van voorliggende feiten, of een sponsorvermelding al dan niet een rechtstreeks koopbevorderende boodschap bevat, hetgeen overeenkomstig de decretale sponsorbepalingen en met name artikel 91, eerste lid, 2°, van het Mediadecreet verboden is.

Bij het bepalen van de sanctie kan de VRM enerzijds niet voorbijgaan aan het meervoudige karakter van de inbreuken en het gegeven dat bij DPG Media (en voorheen NV MEDIALAAN) reeds herhaaldelijk gelijkaardige inbreuken werden vastgesteld die telkens met een administratieve geldboete werden gesanctioneerd. Anderzijds houdt de VRM ook rekening met het beperkte marktaandeel van het omroepprogramma Vitaya, waarop de sponsorvermeldingen zijn uitgezonden.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 10.000 euro op te leggen.

Mediadecreet

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: [...]

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specifiek aan te prijzen;"

Partij 1:
VRM
Partij 2:
DPG Media nv
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 21 augustus 2020
Beslissingsnummer:
2020/021
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek