Klacht tegen AVS kennelijk onontvankelijk

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM ontving een klacht tegen AVS.

De klager geeft aan dat zijn klacht gericht is tegen de uitzendingen op AVS van "het nieuws, [alle dagen] behalve zaterdag, om 18u". Hij klaagt in het bijzonder de “politieke gekleurdheid” van de zender aan en voert aan dat zijn belang bij het indienen van de klacht voortvloeit uit zijn eigen “politieke overtuiging”.

Volgens de klager blijkt uit een aantal voorbeelden duidelijk dat AVS “een extreemlinkse televisiezender” is. Bij reportages over de Gentse gemeenteraad, aldus de klager, “krijg je steevast als eerste Tom De Meester (PVDA) te zien en te horen en dan amper en in een zeer korte tijdspanne de andere oppositiepartijen.” Hij meent dat AVS ook “bij het minste dat er georganiseerd wordt in Gent, bv. een betoging of manifestatie dat (extreem)roodgekleurd is” ter plaatse gaat om een reportage te draaien. En bovendien mogen volgens E.T. “roodgekleurde organisaties” in de reportages hun gedachtengoed verspreiden, terwijl andere organisaties worden uitgesloten.

Voorts beklaagt de klager zich erover dat “als er interviews moeten gemaakt worden, AVS steevast [kiest] voor allochtonen”. Hij vindt ook dat op technisch vlak er van alles mis is met AVS, met name wat de geluidskwaliteit betreft, en geeft aan dat het AVS-nieuws elke dag (behalve zaterdag) om 18u zou moeten beginnen, terwijl dit in werkelijkheid niet altijd het geval is. Ten slotte brengt de klager aan dat AVS zijn inkomsten niet allemaal haalt uit reclame, meer ook uit promofilmpjes voor onder meer Stad Gent, North Sea Port en de provincie Oost-Vlaanderen, en “dus met belastinggeld van de Vlaming”.

De klager verzoekt de VRM “om een einde te stellen aan het rode karakter van AVS”.

Beoordeling en beslissing:

Om aan de vereiste van ontvankelijkheid te voldoen, dient de klager met name de uitzending waartegen wordt opgekomen aan te wijzen in zijn klacht en hierbij de datum (de dag en het uur) waarop de uitzending heeft plaatsgehad te vermelden (artikel 220, § 2, van het Mediadecreet en artikel 12, eerste lid, 4°, van het Procedurebesluit).

De klager geeft in zijn brief aan dat zijn klacht gericht is tegen de nieuwsuitzendingen van AVS, maar laat evenwel na om de specifieke uitzending waartegen wordt opgekomen aan te wijzen. 

Artikel 12, tweede lid, van het Procedurebesluit bepaalt dat klachten die kennelijk niet voldoen aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden onmiddellijk door de voorzitter van de bevoegde kamer in een schriftelijke en met reden omklede beslissing onontvankelijk kunnen worden verklaard.

Bijgevolg verklaart de voorzitter van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen de klacht kennelijk onontvankelijk.

Mediadecreet

"§ 2. De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen doet uitspraak, hetzij ambtshalve wat betreft het toezicht op artikel 42 en artikel 176, 1°, hetzij op verzoek van de Vlaamse Regering, hetzij naar aanleiding van een klacht die op straffe van onontvankelijkheid ingediend is uiterlijk de vijftiende dag na de datum van de uitzending van het programma door eenieder die blijk geeft van een benadeling of een belang".

"Om ontvankelijk te zijn, moet een bij de Regulator ingediende klacht aan de volgende voorwaarden voldoen:

1° ingediend zijn uiterlijk de vijftiende dag na de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de klacht;

2° de naam, de hoedanigheid en het adres van de klager vermelden;

3° het belang bij het indienen van de klacht aangeven, behalve als het gaat om een klacht met betrekking tot de bepalingen over commerciële communicatie of boodschappen van algemeen nut;

4° het onderwerp van de klacht aangeven, met een uiteenzetting van de redenen waarop ze steunt en met vermelding van de persoon tegen wie de klacht is gericht. Als de klacht betrekking heeft op een radio- of televisieprogramma, moet de uitzending waartegen wordt opgekomen worden aangewezen met vermelding van de dag en het uur waarop de uitzending heeft plaatsgehad;

5° ondertekend zijn door de klager. Als de klacht uitgaat van een rechtspersoon, wordt ze ondertekend door een persoon die volgens de wet of de statuten bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen.

Klachten die kennelijk niet voldoen aan deze bepalingen kunnen onmiddelijk door de voorzitter van de bevoegde kamer in een schriftelijke en met redenen omklede beslissing onontvankelijk verklaard worden." 

Partij 1:
E.T.
Partij 2:
VZW Audio Video Studio Oost-Vlaamse Televisie
Kamer:
Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen
Datum publicatie: 6 mei 2020
Beslissingsnummer:
2020-016
Type procedure:
Klacht