Erkenning VZW Vierennegentig (Frequentiepakket 86 – Hoeilaart 105.8 FM en Overijse 107.8 FM) ingetrokken

Korte samenvatting van de beslissing:

Chronologie van de feiten:

Ingevolge de erkenningsronde voor particuliere radio-omroeporganisaties werden bij beslissing van 30 maart 2018 van de Vlaamse Regering zeven lokale radio-omroeporganisaties erkend voor een termijn van negen jaar.

VZW Vierennegentig werd bij ministerieel besluit van 30 maart 2018 erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 86 Hoeilaart 105.8 FM en Overijse 107.8 FM.

De erkende lokale radio-omroeporganisaties dienden binnen het jaar na de datum van ingang van de erkenning uit te zenden, uiterlijk op 30 maart 2019. Door de afwezigheid van een frequentieplan tussen 25 oktober 2018 (vernietiging bij arrest van de Raad van State) en 4 april 2019 (inwerkingtreding nieuw frequentieplan), konden er gedurende vijf maanden en tien dagen geen zendvergunningen worden afgeleverd. De onderzoekscel heeft om deze reden een verlenging in acht genomen van de decretale termijn van één jaar, dit met een periode van ongeveer vijf maanden, om na te gaan welke lokale radio-omroeporganisaties nog geen gebruik maken van de toegewezen zendmogelijkheden.

Met betrekking tot de uitzendingen van VZW Vierennegentig heeft de onderzoekscel van de VRM op 21 oktober 2019 een eerste keer vastgesteld dat de lokale radio-omroeporganisatie op geen enkele van de toegewezen frequenties uitzendingen verzorgt en ook nog geen enkele zendvergunning heeft aangevraagd.

Nadat VZW Vierennegentig in gebreke was gesteld, waarbij een regularisatietermijn tot 1 mei 2020 werd toegekend, heeft de onderzoekscel van de VRM vervolgens op 10 juni 2020 nogmaals vastgesteld dat VZW Vierennegentig op geen enkele van de toegewezen frequenties uitzendingen verzorgt en ook nog steeds geen enkele zendvergunning heeft aangevraagd.

Op 25 juni 2020 doet VZW Vierennegentig een aanvraag van zendvergunning voor de frequentie Hoeilaart 105.8 FM, die zij ook verkrijgt op 3 augustus 2020. Bij latere controle (28 september en 8 oktober) door de VRM blijkt dat er nog geen uitzending is op frequentie Hoeilaart 105.8 FM.

Op 17 augustus wordt ook een aanvraag van zendvergunning gedaan voor de frequentie Overijse 107.8 FM. Aangezien werd vastgesteld dat de gevraagde zendvergunning niet inpasbaar was in het frequentieplan, werd de zendvergunning niet toegekend.

Beoordeling:

In geval het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer van de VRM de erkenning van een lokale radio-omroeporganisatie schorsen of intrekken.

Met name wanneer een lokale radio-omroeporganisatie één jaar na de datum van ingang van de erkenning nog niet uitzendt, stelt zij zich bloot aan ambtshalve intrekking van deze erkenning door de VRM.

Een intrekking moet evenwel altijd worden voorafgegaan door een ingebrekestelling die de omroeporganisatie de kans biedt aan alle voorschriften te voldoen en waarbij zij over een regularisatietermijn van ten minste een maand dient te beschikken.

Frequenties zijn een schaars goed en dus dient erover gewaakt te worden dat zij binnen het door de Vlaamse Regering opgestelde frequentieplan maximaal worden benut.

Het bezit van een erkenning als particuliere lokale radio-omroeporganisatie zonder het effectief verzorgen van uitzendingen en het aanwenden van de toegewezen zendmogelijkheden, staat een optimale invulling van het frequentieplan in de weg.

Aan VZW Vierennegentig werden meerdere kansen geboden om aan haar decretale verplichtingen te voldoen en de haar toegewezen zendmogelijkheden volledig in gebruik te nemen. Dit blijkt meer dan twee jaar en zes maanden na de ingang van haar erkenning als lokale radio-omroeporganisatie nog steeds niet het geval te zijn.

Ter vrijwaring van de transparantie van het audiovisuele landschap en de optimale invulling van het frequentieplan, waarop de VRM toezicht uitoefent, is het uiteindelijk dan ook noodzakelijk om de betreffende erkenning van VZW Vierennegentig in te trekken.

Mediadecreet

“Als de landelijke, regionale of lokale radio-omroeporganisaties negen maanden na de beslissing tot erkenning nog niet uitzendt, kan de erkenning door de Vlaamse Regulator voor de Media worden ingetrokken.”

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

“De algemene kamer kan op ieder ogenblik de erkenning van de particuliere radio-omroeporganisatie of de zendvergunning van de erkende radio-omroeporganisatie schorsen of intrekken als de betrokkene zich niet houdt aan de bepalingen van het decreet van 27 maart 2009, dit besluit, de voorwaarden van de erkenning, alsook in geval van erkende landelijke, regionale en netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties, als de betrokkene zich niet houdt aan de voorwaarden in overeenstemming waarmee de erkenning door de Vlaamse Regering is verleend. 

De schorsing of de intrekking wordt altijd voorafgegaan door een ingebrekestelling door de algemene kamer die de omroeporganisatie de kans biedt aan alle voorschriften te voldoen. De omroeporganisatie of het omroepnetwerk beschikt over ten minste een maand vanaf de verzending van de ingebrekestelling om de toestand te regulariseren. De voormelde termijn kan door de algemene kamer worden verlengd, naargelang van de vastgestelde inbreuk. Op haar verzoek wordt de omroeporganisatie gehoord. 

Geen enkele schorsing of intrekking geeft aanleiding tot een vergoeding noch tot terugbetaling van de kosten voor het indienen van een dossier tot erkenning als radio-omroeporganisatie of voor het jaarlijkse gebruik van een frequentie of een frequentiepakket”.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Vierennegentig
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 25 november 2020
Beslissingsnummer:
2020-036
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek