BNL (omroepprogramma’s doorgeven via een etheromroepnetwerk en uitzenden in FM voor 7 lokaliteiten): regularisatietermijn tegen uiterlijk 31 januari 2021

Korte samenvatting van de beslissing:

Bij de VRM zijn twee klachten ingediend, gezamenlijk door VZW FamilyRadio Vlaanderen en BVBA Ment Media, tegen BV BNL Radio.

De klachten hebben betrekking op de uitzendingen van BNL, erkend voor het frequentiepakket netwerkradio-omroeporganisatie 2 – Nederlandstalig en Vlaams profiel.

De beide klachten worden door de VRM samengevoegd en behandeld.

Bij de eerste klacht voldoet volgens de klagende partijen BNL niet aan de decretale verplichtingen van een netwerkradio-omroeporganisatie omdat zij nalaat haar omroepprogramma’s door te geven via een etheromroepnetwerk (DAB+).

Bij de tweede klacht zendt volgens de klagende partijen BNL op acht van de haar toegekende FM-frequenties niet uit. 

Beoordeling door de VRM:

Uit de vaststellingen (op verschillende tijdstippen) van de onderzoekscel van de VRM blijkt dat BNL niet via DAB+ wordt doorgegeven. BNL betwist dit niet, maar wijt het aan liquiditeitsproblemen ten gevolge van de coronacrisis.

Uit de vaststellingen (op verschillende tijdstippen) van de onderzoekscel van de VRM blijkt dat BNL inderdaad voor acht lokaliteiten niet uitzendt via FM. BNL betwist ook niet dat dit het geval is, maar zij wijt dit eveneens aan de economische impact van de coronacrisis, waardoor zij te lijden heeft onder een drastische daling van de inkomsten.

Aangezien BNL voor de vastgestelde inbreuken m.b.t. het doorgeven van de omroepprogramma’s  via een etheromroepnetwerk nog niet eerder in gebreke is gesteld, dient zij de kans te krijgen om aan alle voorschriften te voldoen.

BNL wordt aldus in gebreke gesteld en krijgt uiterlijk tot 31 januari 2021 om haar omroepprogramma door te geven via etheromroepnetwerken die bestand zijn voor het aanbod van vrij te ontvangen radio-omroepprogramma’s en binnen het aan haar toegewezen zendgebied in FM uit te zenden wat betreft de lokaliteiten Aalst 90 FM, Antwerpen 100.2 FM, Bierbeek 105.3 FM, Genk 104.3 FM, Mechelen 99 FM, Sint-Niklaas 106.4 FM en Turnhout 103.9 FM.

Mediadecreet

“§ 1. Landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties zenden binnen het aan hen toegewezen zendgebied in FM uit. De omroepprogramma's van landelijke, regionale, netwerk- en lokale radioomroeporganisaties kunnen worden doorgegeven via de kabelomroepnetwerken, via etheromroepnetwerken, via satellietomroepnetwerken of via het internet. De landelijke en regionale radio-omroeporganisaties die hun omroepprogramma's niet op eigen initiatief doorgeven via etheromroepnetwerken die bestemd zijn voor het aanbod van vrij te ontvangen radio-omroepprogramma's, zijn verplicht dit te doen uiterlijk op 1 september 2018. De netwerkradio-omroeporganisaties geven uiterlijk op 1 september 2019 hun omroepprogramma’s door via etheromroepnetwerken die bestemd zijn voor het aanbod van vrij te ontvangen radio-omroepprogramma’s. De uitzending van de radio-omroepprogramma's van de landelijke en regionale radio-omroeporganisaties in FM zal worden stopgezet. De Vlaamse Regering bepaalt de datum van die afschaffing van de FMuitzendingen en de modaliteiten ervan. Die datum is afhankelijk van een tweejaarlijks monitoringsrapport waarin de evolutie van de groei van het totale digitale radio luisteren, de DAB+-progressie en de resultaten van sectorgedragen overleg worden nagegaan.”

“De erkenningen voor landelijke, regionale, netwerk- en lokale radioomroeporganisaties worden verleend voor negen jaar, met ingang van de datum die in het erkenningsbesluit is opgenomen. Als de landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie één jaar na de datum van ingang van de erkenning nog niet uitzendt, kan de erkenning door de Vlaamse Regulator voor de Media ambtshalve worden ingetrokken. Bij definitieve stopzetting van de activiteiten van de landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie vervallen de erkenning en de zendvergunning van rechtswege. De Vlaamse Regering bepaalt daarover de nadere modaliteiten. Met behoud van de toepassing van de andere bepalingen van dit decreet worden erkenningen als landelijke, regionale, netwerk- of lokale radioomroep die verkregen zijn voor een frequentie die tijdens een lopende erkenningsperiode vrijgekomen is, alleen toegekend voor de resterende duur van de initiële erkenningsperiode.”

“De algemene kamer kan op ieder ogenblik de erkenning van de particuliere radio-omroeporganisatie of de zendvergunning van de erkende radio-omroeporganisatie schorsen of intrekken als de betrokkene zich niet houdt aan de bepalingen van het decreet van 27 maart 2009, dit besluit, de voorwaarden van de erkenning, alsook in geval van erkende landelijke, regionale en netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties, als de betrokkene zich niet houdt aan de voorwaarden in overeenstemming waarmee de erkenning door de Vlaamse Regering is verleend. 

De schorsing of de intrekking wordt altijd voorafgegaan door een ingebrekestelling door de algemene kamer die de omroeporganisatie de kans biedt aan alle voorschriften te voldoen. De omroeporganisatie of het omroepnetwerk beschikt over ten minste een maand vanaf de verzending van de ingebrekestelling om de toestand te regulariseren. De voormelde termijn kan door de algemene kamer worden verlengd, naargelang van de vastgestelde inbreuk. Op haar verzoek wordt de omroeporganisatie gehoord. 

Geen enkele schorsing of intrekking geeft aanleiding tot een vergoeding noch tot terugbetaling van de kosten voor het indienen van een dossier tot erkenning als radio-omroeporganisatie of voor het jaarlijkse gebruik van een frequentie of een frequentiepakket”.

Partij 1:
VZW Familyradio Vlaanderen en BVBA Ment Media
Partij 2:
BV BNL Radio
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 december 2020
Beslissingsnummer:
2020-048
Type procedure:
Klacht